„Алианс Африка-Европа” ще отвори 10 млн. работни места

Европейската комисия предлага нов „Алианс Африка — Европа за устойчиви инвестиции и работни места” с цел значителен тласък на инвестициите в Африка, засилване на търговията, създаване на работни места и инвестиране в образование и умения.

Пакетът, обявен вчера от председателя Жан-Клод Юнкер, се основава на ангажиментите, поети на срещата на върха между Африканския съюз и Европейския съюз, състояла се през ноември миналата година в Абиджан, на която двата континента се споразумяха да укрепят своето партньорство. В него се определят основните направления на действията за по-амбициозна икономическа програма на ЕС и африканските му партньори.

„Африка се нуждае не от благотворителност, а от истинско и честно партньорство. Това партньорство е също толкова необходимо и за нас, европейците. Днес предлагаме нов алианс между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места”, заяви Юнкер.

Предвижданията сочат, че този алианс ще спомогне за създаването на до 10 милиона работни места в Африка само през следващите 5 години. „Аз вярвам, че трябва да доразвием многобройните търговски споразумения между ЕС и Африка в споразумение за свободна търговия между двата континента като икономическо партньорство между равни”, допълни Юнкер.

„Целта на този алианс е да мобилизира частни инвестиции и да реализира огромните възможности, които могат да донесат ползи в еднаква степен и за африканските, и за европейските икономики. Става въпрос за засилване на нашето партньорство, като със значителния си капацитет ще поддържаме африканските инициативи, като например Африканската континентална зона за свободна търговия”, поясни комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица.

Предложението на Европейската комисия очертава редица ключови действия, които включват:

• увеличаване на стратегическите инвестиции и засилване на ролята на частния сектор, по-специално чрез понижаване на риска при инвестиционните проекти посредством съчетаване на безвъзмездни средства и заеми и предоставяне на гаранции;

• инвестиране в хората, като се инвестира в образование и умения, на равнището на континента и на национално равнище, за да се повишат пригодността за заетост и съответствието между уменията и работните места, в т.ч. стипендии и програми за обмен, по-специално чрез „Еразъм+”;

• подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат, по-специално чрез засилване на диалога с африканските партньори и подкрепа на техните реформи в тази област;

• разгръщане на пълния потенциал на икономическата интеграция и търговията: дългосрочната перспектива — въз основа на реализирането на Африканската континентална зона за свободна търговия — е създаването на всеобхватно междуконтинентално споразумение за свободна търговия между ЕС и Африка. В подготовка на това следва да се използват в най-голяма степен споразуменията за икономическо партньорство, споразуменията за свободна търговия, споразуменията за асоцииране, вкл. зони за свободна търговия, които се предлагат за държавите от Северна Африка, както и други търговски режими с ЕС;

• мобилизиране на значителен пакет от финансови ресурси, отразено по-специално в амбициозното предложение за бъдещата многогодишна финансова рамка на ЕС относно външното финансиране, в рамките на което Африка се изтъква като приоритетен регион.

Очаква се Алиансът да доведе до конкретни резултати, като например създаване на до 10 милиона нови работни места през следващите 5 години. С финансовата подкрепа на ЕС, мобилизирана до 2020 г., 35 000 студенти и преподаватели от Африка ще се възползват от „Еразъм+” до 2020 г., а други 70 000 ще се възползват до 2027 г., достигайки общо 105 000 за период от десет години. 750 000 души ще получат професионално обучение с цел придобиване на умения.

Освен това 30 милиона души и дружества ще имат достъп до електричество, благодарение на привлечените с помощта на ЕС инвестиции във възобновяема енергия и увеличаването на производствените мощности с 5 GW. 24 милиона души ще имат достъп до пътища, проходими през всички сезони, в резултат на привлечените от ЕС инвестиции в транспортна инфраструктура;

В Африка ще бъдат създадени 3,2 милиона работни места в рамките на Плана за външни инвестиции само от инвестиционните програми, насочени към малките и средните предприятия. Единната програма за инвестиции от Плана за външни инвестиции се очаква да създаде 800 000 работни места, благодарение на гаранция в размер на 75 милиона евро.

По отношение на Африка ЕС е най-близкият съсед и най-големият инвеститор, главният търговски партньор и партньор в областта на развитието, както и основен фактор за сигурност. Официалната помощ на ЕС за развитие на Африка в периода 2014-2020 г. възлиза на 31 милиарда евро.

Коментар