Една година GDPR: Европа е по-готова за цифровата ера

Защитата на личните данни е основно право в Европейския съюз (източник: CCO Public Domain)

Общият регламент относно защитата на даннитe, добил широка известност и като GDPR, ще чества първата си година на прилагане на 25 май. Основополагащите правила не само подготвят Европа за цифровата ера, но също така са ориентир в световен мащаб, подчертават от Европейската комисия.

Общият регламент относно защитата на данните е единен набор от правила с общ подход на ЕС към защитата на личните данни, който се прилага пряко в държавите членки. Той връща на отделните лица контрола върху личните им данни и същевременно гарантира свободното движение на лични данни между държавите членки на ЕС. Защитата на личните данни е основно право в Европейския съюз.

От 25 май 2018 г. насам почти всички държави членки са адаптирали националните си законодателства спрямо него. Националните органи за защита на данните са отговорни за прилагането на новите правила и координират по-добре своите действия благодарение на новите механизми за сътрудничество и на Европейския комитет по защита на данните. Те издават насоки във връзка с ключови аспекти на ОРЗД, за да подпомогнат прилагането на новите правила.

„Основната цел на правилата бе да се предоставят възможности за действие на хората и да им се помогне да придобият по-голям контрол върху личните си данни. Това вече става факт, като хората започват да упражняват своите нови права и над две трети от европейците са чували за регламента”, коментираха в съвместно изявление Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, и Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

Освен това предприятията вече се възползват от прилагането само на един набор от правила в целия Съюз. Те въведоха ред в начина, по който управляват данните, което доведе до по-голяма сигурност на данните и основани на доверие отношения с техните клиенти, подчертават от Комисията.

GDPR укрепи правомощията на органите за справяне с нарушенията. Така например, през изминалата една година новосъздаденият Европейски комитет по защита на данните е регистрирал над 400 трансгранични случая в цяла Европа. Това е доказателство за допълнителната полза от GDPR, тъй като защитата на данните не спира на националните граници, казват от Комисията.

Хората са все по-добре информирани. Новите данни сочат, че почти шест от всеки десет души знаят за съществуването на орган за защита на данните в тяхната страна. Това е значително увеличение в сравнение с четири на всеки десет души през 2015 г.

Новата нормативна уредба се превърна в европейската регулаторна база, въз основа на която се формира реакцията в редица други сфери. В области, разпростиращи се от изкуствения интелект и разработването на 5G мрежи до провеждането на честни избори, наличието на надеждни правила за защита на данните дава възможност да развиват нашите политики и технологии, които се опират на доверието на хората, гласи изявлението от Брюксел.

Освен това принципите на GDPR се разпространяват и извън Европа. От Чили до Япония, от Бразилия до Южна Корея, от Аржентина до Кения се появяват нови закони за защита на личния живот, които се основават на силни защитни механизми, защитими индивидуални права и независими надзорни органи.

GDPR промени ландшафта в Европа и извън нея. Съответствието обаче е динамичен процес и не се случва изведнъж. Ключов приоритет за следващите месеци е да се гарантира правилното и еднакво прилагане в държавите членки. Ето защо Комисията настоятелно призовава държавите членки да спазват буквата и духа на GDPR, за да бъде създадена предвидима среда и да се избегне ненужната тежест за заинтересованите страни, и по-специално за малките и средни предприятия.

Комисията ще продължи също така тясното си сътрудничество с Европейския комитет по защита на данните и националните органи по защита на данните, както и с предприятията и с гражданското общество, за да се решат най-неотложните въпроси и да се улесни прилагането на новите правила, заключават Андрус Ансип и Вера Йоурова.

Коментар