НЗОК обяви търг за внедряване на PKI система

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) обяви малка обществена поръчка за разработка и внедряване на система/инфраструктура на публични ключове (PKI). Услугата следва да покрива територията на страната, като предварително не може да се определи броят на заявените и издадени универсални електронни подписи (УЕП).

Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с парична или банкова гаранция за участие на стойност 500 лева. От кандидатите за изпълнители се искат доказателства за опит в преноса на база лични данни по собствени комуникационни връзки на територията на цялата страна, но задължително между 28-те областни градове.

Участникът следва да представи също заверено копие на удостоверение за регистрация като доставчик на удостоверителни услуги, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията.

Кандидатите имат срок до 19 юни до подадат своите оферти. При оценката на офертите, цената и техническото предложение за реализиране на поръчката ще имат еднаква тежест.

Отварянето на документите е насрочено за 22 юни в сградата на централното управление на НЗОК в София.

Изпълнението на услугата ще се извършва в централата и в районни здравноосигурителни каси (РЗОК), съгласно приложен списък. Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца от сключване на договора.

Коментар