Ще проверяват достъпността на сайтовете от обществения сектор

Уебсайтовете от обществения сектор трябва да са достъпни за хората с увреждания
(снимка: CC0 Public Domain)

Държавна агенция „Електронно управление” започва наблюдение и проверки на уебсайтове и мобилни приложения на организациите от обществения сектор за достъпност за потребителите, по-специално за хората с увреждания и възрастните хора.

Одобрена е Методология за наблюдение и проверки на достъпността от Председателя на ДАЕУ, в съответствие с установената европейска методика, съобщиха от Агенцията.  Задължените лица на национално ниво, които трябва да осигуряват лесен достъп до своите уебсайтове и мобилни приложения, са административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Закона за електронно управление.

При изграждането на достъпна уеб среда следва да се спазват принципи и техники при проектирането, създаването и актуализирането на уебсайтове и мобилни приложения, за да станат по-достъпни за потребителите, и по-специално за хората с увреждания, а съдържанието да е пригодно за лесно възприемане и използване. Под внимание трябва да се вземат различните увреждания, включително зрителни, слухови, двигателни, когнитивни, които могат да засегнат нормалния достъп на тази категория потребители.

България въведе в националното си законодателство изискванията на европейската Директива 2016/2102 относно достъпността с изменение и допълнение на Закона за електронното управление и на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, която е в сила от януари 2020 г.

От октомври тази година ДАЕУ ще започне наблюдение и проверка на определени извадки от уебсайтове, а от юни 2021 г. – на мобилни приложения, на организациите от обществения сектор. В проверките агенцията ще разчита и на приноса на хора с увреждания, които ще извършват тестване на интернет страници със спомагателните технологии, които те използват.

Първоначално ще се извършва т.нар. опростено наблюдение, което ще установява бариерите, които пречат на хората с увреждания да достъпват уеб съдържание. Първият период за наблюдение на уебсайтовете и мобилните приложения приключва през декември 2021 г., като резултатите от проверките ще се докладват на Европейската комисия.

Коментар