Заявяваме по електронен път и тротоарно право

Нова електронна услуга улеснява заявяването на тротоарно право
(снимка: CC0 Public Domain)

Още една административна електронна услуга е достъпна за потребителите у нас. Вече можем да заявяваме по електронен път т.нар. тротоарно право, което позволява използване на тротоарните площи за търговски цели, съобщиха от Държавна агенция „Електронно управление”.

Услугата е достъпна през Портала за достъп до електронни административни услуги, поддържан от ДАЕУ, в раздел „Услуги, предоставяни от общинска администрация” под номер 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти.

За заявяване на услугата е необходимо потребителят да притежава Квалифициран електронен подпис и профил в Системата „Електронно връчване” на ДАЕУ. Разрешение се издава за следните преместваеми обекти:

  • за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси;
  • елементи на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и др.

Преместваемите съоръжения не са трайно свързани с терена, т.е. не нарушават целостта на настилката под тях. Разрешението за поставяне е документ, с който се разрешава разполагането на посочените обекти в имоти – частна, общинска или държавна собственост.

ДАЕУ публикува и списък с присъединените до момента към услугата общини, таксите и сроковете на издаване.  В случай, че съответната община не е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Портала на ДАЕУ, подаването на попълнения електронен формуляр на заявлението може да се осъществи чрез Системата „Електронно връчване”.

Коментар