Готов е важен проект за е-идентификацията

Съответствието на схемите за е-идентификация с европейските изисквания ще улесни българските граждани при ползване на онлайн услуги в рамките на ЕС
(снимка: CC0 Public Domain)

Държавна агенция „Електронно управление” изготви Проект на Методика за извършване на проверка на схеми за електронна идентификация за съответствието им с европейските изисквания – по-конкретно с Регламент 910 от 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г., относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.

Проектът е в изпълнение на Решение на Министерския съвет от 27 август 2021 г., за уведомяване на схеми за електронна идентификация, уточниха от ДАЕУ. Всички заинтересовани страни могат да предоставят становище по проекта на Методика до 5 октомври.

Целта на Методиката е да регламентира процедурата за извършване на проверка на схеми за електронна идентификация за съответствието им с изискванията.  Проверка се извършва по отношение на схеми, които се основават на услуга за електронна идентификация, вписана от Комисията за регулиране на съобщенията в Доверителния списък по чл. 22, пар. 1 от Регламента, като удостоверителна услуга с национално покритие.

Проверката се инициира от лице, което е доставчик на гореспоменатата услуга, и което е поискало за неговата схема за електронна идентификация да бъде извършено уведомяване по смисъла на чл. 9 от Регламента.

Целта на уведомяването е средствата за електронна идентификация, издавани в рамките на схемата за електронна идентификация, за която се иска уведомяване, да бъдат признати на територията на Европейския съюз при заявяване на онлайн услуги, предоставяни от публичния сектор.

По този начин българските граждани и юридически лица ще могат да използват онлайн услугите, предоставяни в държавите-членки на ЕС.

Проверката се извършва от екип, назначен със заповед на председателя на ДАЕУ. В Методиката се описани изискванията, които се проверяват от екипа, документацията, която се предоставя от лицето, поискало извършването на уведомяване по чл. 9 от Регламента, както и решенията, които се постановяват.

Изрично е предвидена възможност за предварително уведомяване и извършване на партньорска проверка на схемата за електронна идентификация от другите държави-членки на ЕС, по смисъла на Регламента.

Коментар