Българска система управлява безвъзмездни средства в ЕС

Разработен в България софтуер управлява и контролира безвъзмездни средства по проекти в ЕС
(снимка: CC0 Public Domain)

Българската компания Сирма Солюшънс разработи и внедри информационна система за управление и контрол на безвъзмездните средства, предоставени по европейските и норвежки финансови механизми.

Преди четири години, в конкуренция от 19 участници, Сирма е избрана от Организацията за финансов механизъм (FMO) в Брюксел за изпълнител на задачата по разработване, внедряване и поддръжка на уеб-базирана информационна система GrACE (Grants Administration and Collaboration Environment), предназначена за администриране и управление на безвъзмездни финансови средства, както и за управление на съвместната работа между заинтересованите страни.

Системата управлява безвъзмездни средства, предоставяни от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Тя покрива цялостния жизнен цикъл на грантовия период, по управление на бизнес процесите, документите и финансовите потоци, отпуснати за програмния период 2014-2021 г. GrACE ще бъде използвана и в следващите програмни периоди.

Първият етап от проекта приключи в края на 2018 г., след което възможностите и функционалностите на системата се разширяваха и надграждаха с нови издания на месечна база, съобщиха от компанията.

С помощта на софтуерната платформа се извършва цялостно финансово и оперативно управление на финансови механизми и грантове, предназначени за държави бенефициенти и донори, както и за външни организации. В информационната база данни са включени програми, покани, проекти, двустранни инициативи, споразумения, бюджети.

Чрез системата се извършва отчитане на резултатите, оценки, одити, наблюдения, установяват се нередности, управление на риска, създават се прогнози, работни планове, извършват се плащания и е налична банкова интеграция.

Приложението е достъпно чрез интернет до широк кръг разнородни участници – публични организации в държавите донори, различни видове организации (национални, регионални и местни, частни и публични) в държавите бенефициенти, персонала на EFTA/FMO и др. Основната част от функционалностите са свободно достъпни и през мобилни устройства.

Като техническа реализация, GrACE представлява уеб приложение, изградено върху Microsoft-базиран технологичен стак (.NET, Microsoft IIS, MS SQL Server, MS Office 365 Server). Инфраструктурно, приложението е осигурено посредством хардуерна виртуализация, репликация и резервен сайт (VMware, Veeam).

С общ бюджет от 2,8 млрд. евро, трите държави донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия – предоставят безвъзмездни средства за подкрепа на хиляди проекти, изпълнявани  в рамките на 125 програми в 15 държави-бенефициенти в ЕС. Средствата са в помощ  на проекти, които се изпълняват в периода 2017-2025 г.

Коментар