Европейските центрове за данни намаляват консумацията на вода

Консумацията на вода от центровете за данни често е пренебрегван еко-проблем
(снимка: CC0 Public Domain)

Пактът за климатично неутрален център за данни (CNDCP), който обединява 90% от операторите на европейски дейна центрове, предложи доброволно намаляване на потреблението на вода до 400 ml на 1 kWh в срок до 2040 г. и постигане на въглеродна неутралност много по-рано от 2050 г. Съответната цел вече е поставена от ЕС, но операторите възнамеряват да я постигнат без законодателна принуда и предсрочно, съобщи Data Center Dynamics.

Въпреки че използването на вода може да има значително въздействие върху околната среда, този фактор често се подценява, като се взема предвид само потреблението на енергия. В същото време много центрове за данни активно използват вода за охлаждане на оборудването, като така намаляват потреблението на енергия, но цената на водата се увеличава, което е критично за някои региони.

Групата CNDCP е създадена през 2021 г. с намерение да постигне въглеродна неутралност в европейските центрове за данни до 2030 г., както и да даде достоен отговор на други екологични предизвикателства, включително намаляване на потреблението на вода. За оценка на ефективността на използването на водата се прилага коефициентът WUE, който отразява потреблението на вода за всеки киловатчас консумирана електроенергия. Например, проучване от 2016 г. установи, че WUE за центрове за данни в САЩ е средно 1,8 l/kWh.

Целите са определени, като се вземе предвид жизненият цикъл на съществуващите охладителни системи – незабавната им масова подмяна може да причини повече вреди, отколкото ползи, поради щети за околната среда по време на производството на самите системи. Ето защо CNDCP заяви, че всичките 74 оператора на центрове за данни, участващи в пакта, ще постигнат потребление на не повече от 400 ml/kWh до 2040 г. Този показател е получен, като се вземат предвид различията в технологиите, климатичните и други условия, характерни за определени центрове за данни.

Някои участници на пазара вече обявиха намерението си да постигнат положителен воден баланс за своите центрове за данни – те ще дават повече чиста вода, отколкото консумират. Така например Meta и Microsoft планират да постигнат тази цел до 2030 година. Microsoft, в частност, вече започна да инсталира пречиствателни станции за отпадъчни води в своите центрове за данни.

В допълнение към ограничаването на потреблението на вода, подписалите CNDCP предложиха и други цели за центровете за данни. Вече са сформирани две работни групи, които да подготвят прехода към „кръгова икономика” с рециклиране на материали и преработка на различни ресурси. Подобна инициатива разработва от няколко години Microsoft като част от проекта Circular Center.

Коментар