Европа потегля по пътя към гигабитово бъдеще

Нови регулации в ЕС ще помогнат на телеком-операторите да могат бързо да разгръщат високоскоростни мрежи (снимка: CC0 Public Domain)

Европейската комисия публикува набор от предложения, които имат за цел да позволят по-бързо, по-евтино и по-ефективно внедряване на гигабитови мрежи в страните от Европейския съюз.

Новите разпоредби се основават на два документа. Единият от тях е проект на „Закон за гигабитовата инфраструктура“. Вторият представлява чернова на „Гигабитовата препоръка“, която има за цел да предостави насоки на националните регулаторни органи относно условията за достъп до телекомуникационни мрежи на оператори със значителна пазарна мощ, за да стимулира по-бързото изключване на наследени технологии и ускорено разгръщане на гигабитови мрежи.

Наред с това Комисията започна проучвателна консултация относно бъдещето на сектора на свързаността и неговата инфраструктура. Консултацията има за цел да събере широк спектър от мнения за това как нарастващите изисквания за свързаност и технологичният напредък могат да повлияят на бъдещото развитие и бъдещите нужди от високоскоростна свързаност.

Общоевропейски инструмент

Предложеният Закон за гигабитовата инфраструктура има за цел да служи като ефективен общоевропейски инструмент за ускоряване на разгръщането на мрежите чрез намаляване на административните пречки и разходите.

Обяснявайки необходимостта от това, ЕК отбеляза, че предвид нарастващото навлизане на усъвършенствани цифрови технологии, има спешна нужда от повече честотна лента при по-високи скорости, за да стане възможно да се предлагат по-интелигентни, по-гъвкави и иновативни услуги за гражданите, бизнеса и ключовите обществени сектори, зависещи от развитието и използването на съвременни технологии като облака, изкуствения интелект (AI), виртуалната реалност и метавселената.

В този контекст се казва, че Законът за гигабитовата инфраструктура е отговор на нарастващото търсене на по-бърза, по-надеждна свързаност с интензивно използване на данни. Тя ще замени съществуващата Директива за намаляване на разходите за широколентов достъп от 2014 г.

Законът ще има за цел да намали бюрократичната тежест и разходите, както и административната тежест, свързани с разгръщането на гигабитови мрежи. Очаква се нормативът да опрости и цифровизира процедурите за издаване на разрешителни, като подобри координацията на строителните работи между мрежовите оператори за разполагане на основната физическа инфраструктура, като канали и мачти, и да гарантира, че съответните пазарни участници ще получат достъп.

ЕК смята, че подобни дейности представляват до 70% от разходите за разгръщане на мрежите. Освен това законът предлага всички нови или основно реновирани сгради, освен в определени изключителни случаи, непременно да бъдат оборудвани с оптични влакна. Така гражданите ще могат да да имат достъп до услуги за гигабитова свързаност. С новите правила ЕК се надява операторите да могат бързо да разгръщат мрежи чрез опростени, цифровизирани и по-евтини процедури.

Сега Европейският парламент и Съветът на министрите ще разгледат предложения регламент. След приемане на предложението новите правила ще бъдат пряко приложими във всички държави членки.

Адекватна регулаторна среда

От своя страна проектът на „Гигабитовата препоръка“ се фокусира върху предоставянето на насоки на националните регулаторни органи относно условията за достъп до мрежите на онези оператори, които имат значителна пазарна мощ. Регулацията има за цел да гарантира, че всички оператори имат достъп до такава съществуваща мрежова инфраструктура, когато е подходящо.

По този начин следва да се осигури адекватна регулаторна среда, да се стимулира изключването на остарелите технологии без неоправдано забавяне, т.е. в рамките на две до три години, и да се насърчи бързото внедряване на гигабитови мрежи, например чрез насърчаване на гъвкавостта на цените за достъп към регулирани мрежи, като същевременно следва да се постигне „устойчива конкуренция“.

Все повече и повече инвестиции

Новите предложения бяха приветствани от водещи органи в комуникационната индустрия. Глобалният орган за мобилна търговия GSMA приветства стартирането от страна на Европейската комисия на нейната консултация за бъдещето на сектора на свързаността.

„В един все по-дигитален свят бъдещият икономически успех и социалното развитие на Европа ще зависят от устойчивите инвестиции в модерни комуникационни мрежи“, каза главният регулаторен директор на GSMA Джон Джусти. „Правилно е Комисията да се съсредоточи върху реалностите на днешната цифрова икономика, като обмисля начини за разширяване на бъдещите иновации и инвестиции в рамките на Европейския съюз в полза на неговите граждани и предприятия“.

„Поздравяваме ръководството на Комисията в инициирането на честна дискусия относно ролята, която компаниите, които се възползват най-много от използването на европейските мрежи, трябва да играят в приноса си към инфраструктурните инвестиции в Европа“, каза още Джусти.

„Днес само шепа компании генерират повече от половината от целия трафик през европейските мрежи. Експоненциалното нарастване на този трафик ще изисква все повече и повече мрежови инвестиции. Вярваме, че е справедливо компаниите, генериращи най-големи количества трафик в мрежите на Европа, да допринасят за необходимите инфраструктурни инвестиции. Тази тежест не трябва да пада изцяло върху гърба на европейските потребители и предприятия“, заключи Джусти.

Коментари по темата: „Европа потегля по пътя към гигабитово бъдеще”

добавете коментар...

  1. Българин

    Аз съм на гигабитов интернет от 10 години…

Коментар