Как да избегнем 7 от най-честите грешки при пентестинг

Tестването за пробиви е нещо повече от експеримент в стил „я да видим дали могат да ни хакнат“ (снимка: CC0 Public Domain)

Обемът на глобалния пентестинг пазар възлиза на 1,679 милиарда щатски долара за 2022 г. Според прогнозите на анализаторите, той ще продължи да расте средно с по 21,4% годишно и така ще достигне обем от 6,525 млрд. щ. д. към 2029 г., по данни на съвместен доклад на Synopsys, Acunetix, Checkmarx и Qualys.

Експертите по ИТ сигурност препоръчват тестовете за проникване да се правят в дадена организация поне веднъж годишно, както и всякога, когато са налице значителни промени в технологичната среда и инфраструктура на организацията.

Чрез провеждане на тестове за проникване организациите могат проактивно да идентифицират и елиминират уязвимостите, преди те да бъдат използвани от злонамерени лица. Това помага да се потвърди ефективността на програмите и мерките за сигурност, да се осигури съответствие с регулаторните изисквания, да се подобрят възможностите за реагиране при инциденти и да се повиши цялостната осведоменост за сигурността в рамките на организацията.

Тестването за проникване е от жизненоважно значение в цялостна стратегия за киберсигурност. То позволява на организациите да укрепят защитата си и да защитят своите критични активи.

Все пак, според специалистите, има няколко често срещани грешки, когато става дума за пентестинг. За екипите, които искат да изпробват метода, трябва да е ясно, че тестването за пробиви е нещо повече от експеримент в духа на „я да видим дали могат да ни хакнат“.

Ето кои са най-често срещаните грешки при пентестинг.

Недостатъчно планиране

Невъзможността да се разработи цялостен план за пентестинг може да доведе до непълно покритие на програмата и пропускане на уязвимости. За да се избегне подобна ситуация, отделите по ИТ сигурност се нуждаят от подробен план, който очертава обхвата, целите и методологиите за тестването.

Неадекватна комуникация

Липсата на ефективна комуникация между екипа за пентестинг тестване и тестваната организация може да доведе до недоразумения и непланирано прекъсване на работата. За да се избегне подобен сценарий, предварително трябва да са договорени ясни канали за комуникация. Вътрешният ИТ екип следва да поддържа жива връзка с пентестерите през целия процес на тестване.

Пренебрегване на правни и етични съображения

Пренебрегването на правните и етичните рамки може да доведе до тежки правни последици и да навреди на репутацията на организацията. От решаващо значение е да е налице подходящо одобрение. Каквито и тестове да се провеждат, задължително е да се спазват законите за поверителност. Организацията следва да се придържа към етичните стандарти, когато провежда тестове за проникване.

Пренебрегване на въздействието

Още една възможна рожба на неподготвеността за пентестинг е постигането на…. реален срив. Тестовете за проникване могат да блокират мрежовите услуги в организацията, ако не се провеждат внимателно. За да се избегне това, тестовете следва да се провеждат в „извън-пиковите“ часове, при постоянна комуникация с изпълнителите и задължително при наличието на резервни планове в случай на срив на мрежата.

Неадекватна документация

Липсата на документиране на целия процес на тестване, включително констатации, предприети действия и препоръки, може да доведе до загуба на ценна информация. Това може дори да попречи на бъдещата работа на екипа по ИТ сигурността. Абсолютно необходимо е да се поддържа изрядна документация по време на тестването, да има пълен и подробен отчет и за всяка подробност да може да се направи справка.

Обхват

Определянето на обхвата на теста за проникване може да се окаже решаващ за по-нататъшни проблеми или пробиви. Вярно е, че обхватът на проекта може да е тесен, т.е. да се тества само дадена част от ИТ средата на организацията, например наскоро внедрена платформа. Но това носи риск да се стигне до пренебрегване на взаимосвързаните системи или до нововъзникнали уязвимости в „периферията“ на тестваната система. От решаващо значение е да се вземе предвид цялостната ИТ среда с всички активи, свързани в нея.

Липса на реалистична среда за тестване

Извършването на тестове в изолирана среда носи риск да доведе до неточни резултати и фалшиво чувство за сигурност. Симулирането на сценарии от реалния свят възможно най-близо до реалната среда помага уязвимостите да бъдат са идентифицирани при „автентичните“ условия.

Коментари по темата: „Как да избегнем 7 от най-честите грешки при пентестинг”

добавете коментар...

  1. :o)

    тва пентестинг, нещо като фистинг ли е?

Коментар