Изграждаме портал за пространствени данни

Представители на МТИТС и ИА ЕСМИС обявиха старта на проекта „Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп на държавната администрация и гражданите”

Представители на МТИТС и ИА ЕСМИС обявиха старта на проекта за изграждане на национален портал на пространствени данни

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи (ИА ЕСМИС) започва изграждане на Национален портал за пространствени данни, обяви изпълнителният директор на агенцията Красимир Симонски на пресконференция по повод проекта.

„Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп на държавната администрация и гражданите”.

Порталът ще се осъществи по одобрения за финансиране проект по оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК). С бюджет от 2 млн.лв., в рамките на осемнайсет месеца като бенефициент по проекта ИА ЕСМИС трябва да изгради портал за достъп до геопространствени данни.

С реализирането на връзката между Националния портал и портала на Европейската комисия, България става част от европейската инфраструктура за пространствена информация, каза още Симонски. Той припомни, че през 2007 г. Европейската комисия прие Директивата INSPIRE за изграждане на инфраструктура на пространствените данни в Европейската общност, която цели улесняване на обмена на оперативно съвместими пространствени данни по единни хармонизирани правила между различните нива на публичната администрация и между страните от Общността.

Тази година България докладва в ЕК за напредъка на нашата страна по внедряване на директивата INSPIRE, което е задължение на всички страни-членки в ЕС. В доклада е обобщена информацията, изпратена от държавните структури, които администрират пространствени данни.

Стратегическият документ за България, отразяващ хармонизацията на Директивата с националното законодателство, е Законът за достъп до пространствени данни (ЗДПД), приет през 2010 г., уточни ръководителят на проекта Анита Ангелова от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проектът цели ефективен обмен между държавните администрации на хармонизирани пространствени данни, използване на пространствените данни като част от електронното управление на национално и европейско ниво и създаване на условия за оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги, с възможност за достъп до тях от европейския портал.

Коментар