Европа ще налага със закон жените в управлението

Европейският парламент гласува с огромно мнозинство в подкрепа на законодателното предложение на Европейската комисия, чиято цел е да се постигне по-голямо равенство на половете в управителните съвети на европейските дружества.

Силната подкрепа от страна на членовете на Европейския парламент означава, че предложението на Комисията вече е одобрено от единия от двата законодателни органа на Европейския съюз. Държавите членки сега трябва да постигнат съгласие по това законодателно предложение, както помежду си в рамките на Съвета, така и заедно с Европейския парламент, за да може то да бъде прието и да влезе в сила.

Гласуването в пленарна зала се състоя, след като на 14 октомври 2013 г. инициативата получи твърдата подкрепа на двете водещи парламентарни комисии – по правни въпроси (JURI) и по правата на жените и равенството на половете (FEMM). Най-новите данни потвърждават, че след като Комисията предприе решителни действия в тази област, делът на жените в управителните съвети навсякъде в ЕС нараства през последните три години и вече е достигнал 16,6%, в сравнение с 15,8% през октомври 2012 г.

На 14 ноември 2012 г. Комисията прие предложение за директива, в което се определя като минимална цел до 2020 г. по-слабо представеният пол да заема 40% от позициите без изпълнителни функции в управителните съвети на европейските дружества, регистрирани за борсова търговия. Регистрираните за борсова търговия публични предприятия следва да достигнат тази цел до 2018 г.

Ако дружество в Европа, което е регистрирано за борсова търговия, има сред членовете без изпълнителни правомощия в своя управителен съвет по-малко от 40% жени, съгласно новото законодателство от него ще се изисква да въведе нова процедура за подбор на членове на управителния съвет, с която се дава предимство на квалифицирани жени кандидатки.

В закона акцентът е поставен твърдо върху квалификацията. Никой не може да стане член на управителния съвет само защото е жена. По същия начин на никоя жена няма да бъде отказана длъжност на основание пол.

Законът се прилага единствено за надзорните съвети или директорите без изпълнителни правомощия на дружествата, регистрирани за борсова търговия, поради икономическата им значимост и голямата им известност. Той не се прилага спрямо малките и средните предприятия.

Съгласно приетия от Парламента текст, санкциите за неспазване на разпоредбите относно процедурите за подбор на членове на управителните съвети следва да включват недопускане до участие в обществени поръчки и частично недопускане до финансиране по линия на европейските структурни фондове.

Законодателният акт е временна мярка, като неговият срок на действие изтича автоматично през 2028 г. Дружествата ще са длъжни да докладват ежегодно за постигнатия напредък.

Коментар