Корупцията и сивата икономика остават високи

Нивата на престъпност, корупция и сива икономика у нас се запазват, сочи проучване на Българската стопанска камара сред членовете й, проведено в началото на декември. Според анкетираните работодатели, налице е спад на регулаторната тежест през изтеклата година.

Практически във всички сфери се отчита ръст на корупционния индекс (източник: БСК)

Практически във всички сфери се отчита ръст на корупционния индекс (източник: БСК)

Най-често случаи на корупция се наблюдават при обществените поръчки (вкл. по европейските проекти) – 82%, съдебната система – 73%, здравеопазването – 64%, и управлението на регулаторни режими – 59%, а най-незасегната от корупционни практики е системата на образование (12,5%).

Спрямо предходното проучване (за 2012 г.), практически във всички посочени сфери е отчетен ръст на корупционния индекс, като най-сериозно е увеличението при МВР/КАТ, данъчното обслужване и контрол, контрола по спазване на трудовото законодателство, обществените поръчки и управлението на регулаторни режими. Нивата на корупция в съдебната система и здравеопазването остават без промяна.

Сред най-изявените ефекти от икономическата криза е нарастващата невъзможност на фирмите да обслужват кредитите си – и към финансовите институции, и към контрагенти, сочи анализът на БСК.

Спрямо 2012 г. се запазва процентът (10%) на фирмите, които имат просрочени плащания към банките, като нараства процентът на тези, които преструктурират кредитите си (от 20% през 2012 г. на 26% през 2013 г.) и намалява процентът (от 70% на 64%) на успяващите да плащат кредитите си навреме.

Нараства и междуфирмената задлъжнялост – през 2012 г. 50% от анкетираните са отговорили, че имат просрочени несъбрани вземания от частни юридически лица, а през 2013 г. този процент нараства на 54. Положителна тенденция е, че спрямо предходната година, през 2013 г. делът на просрочените с повече от една година вземания слабо намалява (от 33 на 30%), но въпреки това остава твърде висок и носи риск от декапитализиране на фирмите.

Една от ключовите причини за фирмената задлъжнялост е забавянето на плащания от страна на държавата и общините за изпълнени обществени поръчки. Настоящото проучване на БСК показва намаление на забавените плащания от страна на фирми с преобладаваща държавна и общинска собственост (от 11,8% през 2012 г. на 3,7% през 2013  г.), незначителен спад на задълженията на общините (от 8,8% на 8,5%) и сериозно увеличение на задълженията на държавата (от 8,8% на 14,6%).

Коментари по темата: „Корупцията и сивата икономика остават високи”

добавете коментар...

  1. MMM

    Най-корумпираният Декан на УНСС е Министър -председател.

Коментар