Стартира нова програма за ВУЗ и научни организации

Новата програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство” бе представена вчера в хотел „Шератон” (снимка: МОН)

Новата програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство” бе представена вчера в хотел „Шератон” (снимка: МОН)

Безвъзмездна финансова помощ в размер на над 1,7 милиона евро по програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП” ще допринесе за интернационализация и повишаване на европейското измерение на висшето образование и научните изследвания.

Програмата, представена вчера от МОН, ще стимулира международния обмен, вкл. на добри практики, и съвместните дейности между висшите училища и научните организации от България и от страните донори. Тя е продължение на изпълнявания  от МОН проект „Развитие нa устойчиви схеми за мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство”, който приключи на 30 април 2012 г.

МОН е основният програмен оператор, а партньори от страните донори са Норвежкият център за международно сътрудничество в образованието, Исландският център за изследвания и Националната агенция за международно образование на Лихтенщайн. Бюджетът на програмата е общо 1 764 705 евро, като 1 500 000 евро се предоставят от страните донори, а останалите 264 705 евро са национално финансиране.

С новата програма се отделя специално внимание на развитието на двустранните отношения със страните донори, посочи заместник-министър Иван Кръстев. Именно с такава цел по Фонда за двустранно сътрудничество на програмата ще се финансират проекти по мярка „Подготвителни посещения”, която е нова, както и финансиране на участия на български висши училища и научни организации в контактни семинари в страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) с цел търсене на партньори.

За разлика от предходния проект BG0057, който даваше възможност само за индивидуална мобилност на български студенти, преподаватели, изследователи и административен персонал в страните от ЕИП, по програма BG09 индивидуалната мобилност вече е двупосочна и към това  определено се проявява интерес.

По програмата ще се изпълнява и още една нова мярка – „Проекти за междуинституционалното сътрудничество”, по която висши училища и научни организации от България могат да кандидатстват, съвместно с партньори от ЕИП, и да получат финансиране по проекти, насочени към разработване на съвместни учебни програми и модули, съвместни научни изследвания, организиране на летни училища и др. Финансирането по тази мярка е най-голямо – от 50 000 евро до 250 000 евро на проект, но се изисква и институционално съфинансиране от 10%.

Към програма BG09, както и към останалите български програми, изпълнявани в сегашната фаза на програмния период, има и задължително изискване за подкрепа на социалното включване на населението от ромски произход.

Коментар