Данъчни разпоредби пречат на мобилността в ЕС

През цялата 2014 г. Европейската комисия ще извършва задълбочена оценка на данъчните режими на държавите членки

През цялата 2014 г. Европейската комисия ще извършва задълбочена оценка на данъчните режими

Данъчните разпоредби на държавите членки на ЕС трябва да бъдат внимателно прегледани, за да се гарантира, че не са дискриминационни спрямо мобилните граждани в общността, предложи Европейската комисия.

Акцентът в инициативата се поставя както върху икономически активните лица, като например работници и самостоятелно заети лица, така и върху тези, които не са икономически активни, например пенсионерите. С инициативата се допълва и завършва предишен проект, в който се разглеждаше данъчното третиране на трансграничните работници.

Мобилността на работниците беше определена като един от ключовите фактори за увеличаване на растежа и заетостта в Европа. Според оценките, БВП на ЕС-15 се е увеличил в дългосрочен план с близо 1% в резултат на мобилността след разширяването (2004-2009).

Данъчните пречки обаче продължават да бъдат един от основните възпиращи фактори за гражданите на ЕС да напуснат своята държава на произход, за да търсят работа в друга държава членка. Данъчните пречки могат да възникнат както в държавата на произход, така и в новата държава на пребиваване.

Ето защо през цялата 2014 г. Комисията ще извършва задълбочена оценка на данъчните режими на държавите членки, за да определи дали те не поставят мобилните граждани на ЕС в неизгодно положение. Ако бъдат констатирани дискриминация или нарушаване на основните свободи на ЕС, Комисията ще уведоми за това националните органи и ще настоява да бъдат направени необходимите изменения.

Ако проблемите продължават, Комисията може да образува производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу съответните държави членки.

„Правилата на ЕС са ясни: в рамките на единния пазар всички граждани на ЕС трябва да бъдат третирани равнопоставено. Дискриминация не може да има и правото на работниците на свободно движение не може да се нарушава”, коментира комисарят по въпросите на данъчното облагане Алгирдас Шемета.

Коментар