ЕК ще ограничава рисковете на големите банки

Някои банки в ЕС все още са прекалено големи както за да бъдат оставени да фалират, така и за да бъдат спасени

Някои банки в ЕС все още са прекалено големи както за да бъдат оставени да фалират, така и за да бъдат спасени

Европейската комисия предложи нови правила, които имат за цел да попречат на най-големите и най-комплексните банки да осъществяват рисковата дейност търгуване с финансови инструменти за собствена сметка.

С новите правила освен това на надзорните органи се предоставя правомощието да изискват от такива банки да обособят някои потенциално рискови операции по търгуване с финансови инструменти от приемането на депозити, ако извършването на такива операции застрашава финансовата стабилност.

Успоредно с това предложение Комисията прие съпътстващи мерки, насочени към повишена прозрачност на някои трансакции в небанковия сектор. Тези мерки допълват вече предприетите реформи за укрепване на финансовия сектор в ЕС, съобщи Комисията.

„Предложените мерки ще гарантират, че грешките на банките няма да се плащат от джоба на данъкоплатеца. Те са посветени на малък брой крупни банки, чиито мащаби и комплексност са такива, че евентуален фалит би застрашил цялата финансова система”, заяви комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние.

Финансовата криза постави в Европейския съюз и неговите държави членки началото на основно преосмисляне на регламентирането на финансовия сектор и неговия надзор. Започнатите от ЕС реформи имат за цел да се ограничи въздействието на евентуални банкови фалити и да се създаде по-надеждна, по-прозрачна и по-отговорна финансова система, която работи за благото на икономиката и на обществото като цяло.

С оглед на повишаването на устойчивостта на банките и намаляването на въздействието на евентуални банкови фалити бяха приети нови разпоредби относно капиталовите изисквания към банките и възстановяването и оздравяването на банките. Беше създаден банковият съюз.

При все това, някои банки в ЕС все още са прекалено големи както за да бъдат оставени да фалират, така и за да бъдат спасени, а са и твърде комплексни, за да бъдат преобразувани. Ето защо с оглед ограничаване на рисковете, свързани с търгуването с финансови инструменти за собствена сметка, са необходими допълнителни мерки и по-специално — то да се обособи структурно от функцията на банките по приемане на депозити.

Предложението за структурна реформа на банките в ЕС ще се отнася само до най-големите и най-комплексните банки, които търгуват в значителен мащаб с финансови инструменти. Неговото съдържание се изразява в следното:

1. Забрана на търгуването за собствена сметка с финансови инструменти и със стоки, т.е. търгуването за собствена сметка единствено с цел печалба за банката. Тази дейност е свързана с много рискове, без да принася осезаеми ползи за клиентите на банките или за икономиката като цяло.

2. Предоставяне на надзорните органи на правомощието, а в някои случаи — и на задължението да изискват обособяване на друго високорисково търгуване с финансови инструменти в отделни правни субекти в рамките на групата (т.нар. субсидиаризация). Целта е да се избегне рискът банките да заобикалят забраната на някои видове търгуване чрез скрито търгуване за собствена сметка, което би могло да придобие големи размери или спекулативен характер и евентуално да постави под заплаха както цялата банка, така и финансовата система в по-широк смисъл.

3. Установяване на правила относно икономическите, юридическите, управленческите и оперативните връзки между обособения субект, занимаващ се с търгуване за собствена сметка, и останалите подразделения на банковата група.

За да се предотвратят евентуални опити от страна на банките да заобикалят тези правила, като пренасят части от своята дейност в по-слабо регламентирания небанков сектор, мерките за структурно обособяване ще се придружават от разпоредби за повишаване на прозрачността на небанковия сектор.

Коментар