Средната работна заплата достигна 828 лева

Тенденцията на намаление на заетостта в икономиката почти е преустановена през 2013 г., сочи анализ на Българска банка за развитие (ББР), базиран на данни от НСИ и други източници. Броят на заетите е много близък до този, регистриран през аналогичните периоди на предходната година.

Номиналният годишен ръст на средната работна заплата се забави до 3,1%, през 2013 г.

Номиналният годишен ръст на средната работна заплата се забави до 3,1%, през 2013 г.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. заетите са 2880,2 хил. души (15-64 г., НРС), което е с около 30 хил. души (1%) по-малко спрямо същото тримесечие на 2012 г. Броят на безработните е 437,4 хил. души, или с 21,3 хил. души повече в сравнение с една година по-рано. Продължава тенденцията годишният ръст на безработните да се забавя. Нивото на безработица е 13,2% (12,5% за Q’4 2012 г.)

За по-нататъшната динамика на отделните групи на пазара на труда от особена важност ще бъде постигането на устойчив и по-висок ръст на икономическата дейност, като и увеличаването на обсега на активните мерки на пазара на труда, осъществявани от държавните институции, сочи анализът.

При благоприятно развитие на икономическата конюнктура може да се очаква, че през 2014 г. заетостта постепенно ще започне да се възстановява, а безработицата да намалява.

Продължава постепенното съживяване на българската икономика след шока от края на 2012 и първите месеци на 2013 г.

Продължава постепенното съживяване на българската икономика след шока от края на 2012 и първите месеци на 2013 г.

Средната работна заплата за страната за четвъртото тримесечие е 828 лева, а нейният номинален годишен ръст се забави до 3,1%, според изнесените днес данни.

През 2012 и 2013 г. ръстът на средното номинално заплащане за труд е по-нисък спрямо предходните години, като основните фактори за това са все още несигурната икономическа среда, относително слабото търсене на труд, както и много ниската инфлация, регистрирана през 2013 г.

Най-високо нарастване през последното тримесечие на 2013 г. се наблюдава в аграрния сектор, както и в два отрасъла с преобладаващо бюджетно участие (образование и хуманно здравеопазване). Ръстът на средната работна заплата в частния сектор е 2,0% (на годишна база).

Коментари по темата: „Средната работна заплата достигна 828 лева”

добавете коментар...

  1. Rado

    Сухи статистически данни !

    Защо не покажете и след години когато заемите от сегашното правителство не започнат да задушават българите ?!?
    … 1% намаляване на безработицата, а пък все повече хора остават без работа и отиват директно на улицата, защото им свършва срока на стажуване в Бюрото по труда и после никой не искат да им преподпише договорите !!!???

Коментар