Измамите с европейски средства са под 0,2% от разходите

бщото финансово отражение на измамите е намаляло през миналата година, сочи доклад на Европейската комисия за защитата на финансовите интереси

Общото финансово отражение на измамите е намаляло през миналата година, сочи доклад на Европейската комисия

Броят на измамите, засягащи бюджета на ЕС, които са установени от националните органи, леко е спаднал през 2013 г. в сравнение с 2012 г., сочи доклад на Европейската комисия за защита на финансовите интереси на държавите членки.

По отношение на разходите, 248 милиона евро от средствата на ЕС са били засегнати от измами, което се равнява на 0,19% от разходната част на бюджета. Спрямо предходната година, когато са били засегнати 315 милиона евро, това представлява спад от около 21%.

Що се отнася до приходите, предполагаемите или установените измами възлизат на 61 милиона евро, което се равнява на 0,29% от сумата на събраните през 2013 г. традиционни собствени ресурси. Спрямо предходната година (със 77,6 милиона евро засегнати от измами) тук също е отбелязан спад от 21%.

Въпреки че общото финансово отражение на измамите, засягащи европейски средства, е намаляло през миналата година, броят на докладваните случаи на измами при разходването на средства на ЕС се е увеличил в сравнение с предходната година. Това може да е резултат от по-строгите мерки за разкриване на измами на по-ранен етап, което води до намаляване на общия размер на засегнатите средства. То също така може да е признак за по-добро докладване на измамите от някои държави членки.

Държавите членки трябва да вложат повече усилия за предотвратяване, разкриване и докладване на измамите, засягащи финансовите средства на ЕС, препоръчва докладът.

Наред с другото, държавите членки следва да преразгледат своите системи за контрол, за да гарантират, че те са целенасочени и съобразени с риска.

Коментар