ЕС ще налее милиарди евро за младежка заетост

ЕС субсидира наемането на младежи на работа и започването на собствен бизнес

ЕС субсидира наемането на младежи на работа и започването на собствен бизнес

В периода 2014-2020 г. Европейският социален фонд ще финансира с над 10 милиарда евро на година прилагането на гаранцията за младежта в държавите членки. Тази гаранция е основен приоритет в споразуменията за партньорство, приети до момента от 16 държави, вкл. България, за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове.

В допълнение, Съветът и Европейският парламент се договориха да създадат специална инициатива за младежка заетост с бюджет 6 милиарда евро в помощ на държавите членки, в които младежката безработица надхвърля 25%. Това финансиране включва 3 милиарда евро от специален нов ред в бюджета на ЕС, посветен на младежката заетост (предвиден в бюджета за 2014-2015 г.), допълнени от поне 3 милиарда евро от средствата, предвидени за отделните държави членки по линия на Европейския социален фонд.

Ще се финансират дейности за пряко подпомагане на младите хора на възраст до 25 години (или дори до 29 години, ако държавите сметнат за уместно), които не работят, не учат и не се обучават. Средствата по тази инициатива могат да се използват например за субсидии за наемане на работа, за подкрепа за млади хора, започващи бизнес, за осигуряване на първи работен стаж или на стажове, допълнително образование и обучение, уточнява Европейската комисия.

За средства по инициативата за младежка заетост могат да кандидатстват 20 страни от ЕС, в които има региони с младежка безработица над 25%. Страните трябва да гарантират, че в срок от четири месеца, след като напуснат училище или изгубят работата си, младите хора могат да намерят подходяща за тяхното образование, умения и опит работа или да придобият качества за намиране на работа в бъдеще.

Коментар