ЕС се приближава до целта 40% висшисти сред младите

Делът на пълнолетните лица със завършено висше образование се е увеличил в повечето държави на ЕС през последното десетилетие до 29%, сочи доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Въпреки това ЕС все още изостава от средното ниво за ОИСР, което е 33%, отбелязва Европейската комисия.

Делът на учениците, които имат завършена горна степен на средно образование, е останал непроменен, докато делът на тези с по-ниска степен от тази е намалял. Докладът потвърждава анализа на Комисията, че, ако настоящите тенденции продължат, целите на стратегията „Европа 2020” – за най-малко 40% от младите хора да завършват висше образование и за по-малко от 10% да напускат училище преди завършване на горна степен на средно образование, са постижими.

Високата степен на образование и умения имат висока възвръщаемост, както за отделните лица, така и за обществото: според проучването на ОИСР, дипломиран специалист с висше образование с най-висока степен на грамотност печели средно 45% повече, отколкото лице с подобно образование, но с най-ниско степен на грамотност.

По принцип във всички страни от ОИСР хората с по-високо образователно равнище е по-вероятно да си намерят работа; и колкото по-висока е степента на образование, толкова по-високи са средните доходи. Като цяло обществото също печели чрез намалени публични разходи за социална защита и чрез данъци: нетната възвръщаемост за обществото от лице с висше образование е средно два до три пъти по-висока от инвестираната сума.

Едни и същи нива на образование невинаги означават еднакви нива на умения. Налице са значителни различия в ЕС между нивата на уменията на хора с еднакви квалификации: наскоро завършилите горна степен на средно образование в държави като Нидерландия и Финландия имат същите или по-високи постижения относно грамотността, отколкото завършилите висше образование от Ирландия, Италия, Обединеното кралство и Испания.

В неотдавнашно проучване, публикувано от Европейската комисия, се подчертава, че професионалните експертни познания са от първостепенно значение, но уменията за междуличностно общуване придобиват все по-голямо значение, както и че професионалният опит, придобит по време на следването, е плюс по отношение на пригодността за заетост на завършилите висше образование.

Учителското съсловие застарява. В държавите на ЕС средно 37% от гимназиалните учители са на възраст най-малко 50 години. Това подчертава значението на поддържането или увеличаването на привлекателността на преподавателската професия.

Делът на частните разходи във висшето образование е нараснал от 14% през 2000 г. на 21% през 2012 г. в страните от ЕС, най-вече поради увеличени или нововъведени такси за обучение в някои държави. Делът на частните разходи обаче все още е значително под средните 31% за ОИСР и са налице големи различия между държавите — членки на ЕС, като този дял варира от 6  в Дания и Финландия до 65% в Обединеното кралство.

В неотдавнашно проучване, публикувано от Комисията, се заключава, че системите за подпомагане на студентите (безвъзмездни средства и/или заеми) са от решаващо значение за компенсиране на въздействието на таксите за обучение върху броя на записаните студенти.

Коментар