Одобрена е стратегията за висшето образование

Една от целите на стратегията е постигане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда

Една от целите на стратегията е постигане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда

Тази седмица правителството одобри и предложи на Народното събрание да приеме Стратегия за развитие на висшето образование. Документът очертава ключовите приоритети, с които ще бъдат съобразени конкретните политики и управленски мерки в областта на висшето образование в периода до 2020 г.

Целта на стратегията, от една страна, е да се ускори и завърши започналия процес на структурни реформи, като се преодолее изоставането спрямо водещите европейски страни. От друга страна – да се реализира успешно процесът на стратегическа трансформация на висшето образование от допълваща обслужваща сфера във фактор за печелене на предимство в глобалната надпревара за знания, материален просперитет и духовен напредък, посочиха от МОН.

Стратегията създава приемственост на най-добрите национални традиции в системата на висшето образование, въз основа на които са формулирани приоритетни насоки и неотложни мерки за ускорена модернизация и интернационализация на висшето образование в страната. Очертана е и Пътна карта на предстоящите реформи.

Очаква се изпълнението на стратегията да доведе до повишаване качеството на висшето образование и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование и до изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда.

Сред целите са постигане на съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, стимулиране на научноизследователската дейност във висшите училища и на развитието на иновации, модернизация на системата за управление и ясно определяне на видовете висши училища и степените на висшето образование.

Със стратегията ще се постигне също повишаване на средствата за финансиране на висшето образование и науката, насърчаване на кариерното израстване на преподавателите, разширяване на мрежата за учене през целия живот, на академична мобилност и широко приложение на различни електронни форми за дистанционно обучение.

Целта е България да се превърне в привлекателен регионален център за модерно висше образование с европейски профил, атрактивен за студенти и от чужбина.

Коментар