Бизнесът посочи 10 приоритета на новата ЕК

BusinessEurope, най-голямата европейска бизнес конфедерация, в която членува и Българската стопанска камара, представи 10 политически приоритета за новата Европейска комисия. Изпълнението им следва да доведе до подобряване на инвестиционния климат в Европа и насърчаване създаването на работни места.

Делът на Европейския съюз в световната търговия намалява, по данни на Евростат

Делът на Европейския съюз в световната търговия намалява, по данни на Евростат

„Председателят Юнкер трябва да даде ясен приоритет на конкурентоспособността и да настоява за реформи, насочени към подобряване на инвестиционния климат. Това е най-добрият начин за създаване на повече работни места за 25 милиона безработни в Европа днес”, заяви президентът на BusinessEuropa Ема Марчегалия.

Според бизнес конфедерацията, Комисията трябва да осъществи 10 действия в рамките на първата година от своя мандат:

1. Създаване на такава структура на ЕК, която да позволи по-добра и ефективна координация на действията на всички нейни членове в посока подобряване на европейската конкурентоспособност;

2. Представяне на Европейски инвестиционен план за по-добър достъп до финансиране и по-ефективен банков съюз;

3. Прегръщане на ключовата цел през 2020 г. промишлеността в Европа да генерира най-малко 20% от БВП на ЕС;

4. Представяне на гъвкав законодателен пакет за енергетиката и изменението на климата „ЕС 2030”, съобразно резултатите от международните преговори в Париж през 2015 г.;

5. Сключване на амбициозно споразумение за свободна търговия със САЩ (TTIP), вкл. и механизъм за защита на европейските инвестиции;

6. Подобряване на координацията на икономическата политика в контекста на стратегията „ЕС 2020”;

7. Намиране на правилния баланс между защита на неприкосновеността на личния живот на гражданите и свободния поток на данни при определяне на дългосрочната стратегия за единния цифров пазар;

8. Изграждане на консенсус относно Европейската рамка за национални реформи на пазара на труда, насочени към увеличаване на растежа и създаването на работни места;

9. Незабавно осигуряване на по-добро регулиране и оценка на въздействието, отчитаща кумулативния ефект на законодателството;

10. Цялостно преразглеждане на визията „ЕС 2020”.

Прави впечатление точка 5 от списъка, която касае спорното споразумение за свободна търговия със САЩ, известно като TTIP. Идеята за подобно споразумение има много противници в Европа, които се опасяват, че то ще доведе до неограничена власт на корпорациите за сметка на националните законодателства, безпрепятствено навлизане на ГМО, отнемане на социални придобивки и др.

По думите на генералния директор на организацията Маркус Байрер, ключовата цел през 2020 г. е промишлеността в Европа да генерира най-малко 20% от БВП на ЕС. „Ние се нуждаем от амбициозна програма за търговия, за по-добро управление и конкурентни енергийни цени”, каза Байрер.

Коментар