Проектът за е-правителство напредва

Румяна Душкова-Колчева ръководи амбициозния проект на Агенцията по вписванията, целящ да подобри обслужването на гражданите и бизнеса

Румяна Душкова-Колчева ръководи амбициозния проект на Агенцията по вписванията, целящ да подобри обслужването на гражданите и бизнеса

Агенцията по вписванията финализира проект за разширяване и подобряване на услугите, които предоставя на бизнеса и гражданите, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. Проектът изпълни дейности, които са изцяло ориентирани към оптимизиране и надграждане на информационната система на Търговски регистър и начина на обслужване и допринася за развитие на по-качествени и насочени към потребителя услуги, стана ясно на пресконференция вчера.

От внедрените подобрения в софтуера на агенцията ще могат да се възползват всички търговци, които оперират на територията на страната и на ЕС. Подобрената информационната система на Търговския регистър и новите електронни услуги ще редуцират значително документооборота на хартия между бизнеса и държавната администрация.

Нововъведенията подобряват и взаимодействието между Агенцията по вписванията и останалите държавни ведомства. Благодарение на това на компаниите ще им се налага все по-рядко да изискват издаване на определени типове документи като те ще бъдат теглени по служебен път между ведомствата. Осигурена е и свързаност между Търговския и Имотния регистър, каквато нямаше досега.

Софтуерът на агенцията заработи и на английски език, което ще подобри взаимодействието между местните търговци и чуждестранните им партньори. Въвеждането на двуезична версия е изискване на ЕС.

Сериозен проблем, който е отчетен по време на работата по проекта, е огромният брой откази, които получат търговците при регистриране на определени заявки. Експертите на агенцията и изпълнителите по проекта са изследвали и анализирали 5 600 откази, с цел да се видят причините поради, които бизнесът не успява да спази нормативните изисквания. Написаните препоръки за подобряване на софтуера с цел чувствително намаляване на броя на отказите са реализирани в новата онлайн система.

Служителите на агенцията ще имат достъп и до съдебната практика в областта на търговското право, за да могат да взимат бързо решения при разрешаване на определени казуси при работата си с бизнеса. Това би съкратила чувствително времето за обработка на заявките на търговските компании.

Важно внимание е отделено и на раздел „Несъстоятелност”, където целта е информацията да е максимално обективна, добре структурирана и лесна за управление.

В хода на целия проект Агенцията по вписванията обучи и голяма част от експертите, които работят директно с бизнеса и гражданите. Целта е да се подобри качеството на обслужване и да се съкрати времето на обработка на заявките.

Коментар