Продажбите и работните места намаляха през 2014

Икономическата ситуация в България през 2014 г. се е отразила най-негативно върху продажбите/оборотите (37%) на компаниите, следвани от обемите на производство (35%) и работните места (25%), сочи анализ на БСК. В по-малка степен спад спрямо 2013 г. се отчита при външните пазари (23%) и работните заплати (14%).

37% от компаниите у нас отчитат спад на продажбите/оборотите през 2014 г. (източник: БСК)

37% от компаниите у нас отчитат спад на продажбите/оборотите през 2014 г. (източник: БСК)

Инвестиционната активност на анкетираните от БСК компании през 2014 г. е отбелязала ръст спрямо 2013 г. по отношение на развитието на нови продукти/услуги (35%) и на човешките ресурси (25%), а в по-малка степен – за нови мощности (18%). Като цяло обаче, в преобладаващия процент се запазва нивото на инвестиции спрямо 2013 г.

Расте процентът на тези бизнеси, на които се е наложило да преструктурират кредитите си (2012 г. – 20%, 2013 г. – 26%, 2014 г. – 28%). Сериозно намаляват успяващите да плащат кредитите си навреме (от 70% през 2012 г. и 64% през 2013 г. на 42% през 2014 г.). Ръст отбелязват и просрочените задължения към финансовите институции (от 10% през 2012 и 2013 г. на 14% през 2014 г.).

Преобладаващо без промяна остават задълженията на предприятията към финансови институции, контрагенти, бюджета и персонала, като най-малък ръст бележат задълженията към бюджета (12%) и към персонала (14%), за сметка на задълженията за оборотни средства (23%) и за доставки на суровини, материали и услуги (21%).

И през 2014 г. проблемът с просрочените несъбрани вземания остава без съществена промяна. 74% от анкетираните декларират, че имат просрочени вземания от контрагенти. Единствената позитивна тенденция е, че просрочията с повече от година слабо намаляват (от 33% през 2012 г. и 30% през 2013 г. на 25% през 2014 г.).

Коментар