Банка ДСК използва уеб-базирано планиране

Уеб-базирана система подпомага вземането на мотивирани решения за развитие на Банка ДСК. Софтуерът IBM Cognos TM1, внедрен пилотно, централизира и автоматизира процесите по бюджетиране и планиране във финансовата институция.

Примерен план за зависимостта на резултатите на фиктивен банков клон от броя на служителите, обслужващи клиенти

Примерен план за зависимостта на резултатите на фиктивен банков клон от броя на служителите, обслужващи клиенти

Така например, системата позволява да се направят различни версии на план на резултатите на даден банков клон, в зависимост от броя на служителите, обслужващи клиенти. На по-късен етап е възможно да се сравняват реалните резултати на този клон с вероятните такива, ако първоначално е бил избран друг вариант на планиране.

Пилотното внедряване е осъществено от екип бизнес анализатори и технически консултанти на Скейл Фокус (ScaleFocus), в тясно взаимодействие с ИТ и бизнес потребителите на банката, съобщиха от компанията. В продължение на два месеца е извършен обстоен анализ на процесите по планиране и бюджетиране, на изискванията за сигурността на информацията, правата на достъп и др.

Служителите на Банка ДСК са тествали разработеното решение в близка до реалната обстановка. Текущо банката използва традиционен процес на планиране чрез електронни таблици и с данни от корпоративното хранилище. Използването на IBM Cognos TM1 е в унисон с най-добрите практики на водещите банки в света.

Коментари по темата: „Банка ДСК използва уеб-базирано планиране”

добавете коментар...

  1. Бай хуяк

    Чудесно! Нека се знае че не всичко е този проклет SAP има и друго. 🙂

Коментар