ЕС ще насърчава нестандартните идеи

„Нуждаем се от повече инвестиции, за да стимулираме равнището на иновации в ЕС”, заяви Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите

„Нуждаем се от повече инвестиции, за да стимулираме равнището на иновации в ЕС”, заяви Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите

Необходими са допълнителни усилия за насърчаване на нестандартните идеи и подпомагане на търговската им реализация, за да се подобри способността на Европа да прави нововъведения и да бъде конкурентоспособна в световен мащаб. Това е едно от заключенията от последното класиране по равнище на иновациите в Европа, огласено от Европейската комисия.

Сравнителен анализ на иновациите в ЕС за 2015 г. показва, че общото равнище на иновации се е запазило стабилно. Въпреки това кризата се е отразила върху иновативните дейности на частния сектор: броят на иновативните предприятия намалява, както и инвестициите в рисков капитал, иновациите на малките и средните предприятия, заявленията за патенти, износа на високотехнологични продукти и продажбите на иновативни продукти.

Макар да има подобрения в човешките ресурси, бизнес инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и качеството на науката, те не са достатъчни, за да доведат до по-добро равнище на иновациите, сочи анализът.

В общото класиране Швеция отново е лидер в иновациите, следвана от Дания, Финландия и Германия. Най-бързо растящите новатори са Малта, Латвия, България, Ирландия,Обединеното кралство и Полша. В световен мащаб САЩ, Япония и Южна Корея продължават да са пред ЕС.

„Нуждаем се от повече инвестиции, за да стимулираме равнището на иновации в ЕС. Това трябва да се съчетае с по-добри условия и единен пазар за иновативни продукти и услуги в Европа”, заяви Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите.

Европейският фонд за стратегически инвестиции ще играе решаваща роля за научните изследвания и иновациите, по-специално за възстановяване на рисковото финансиране на нивата му отпреди кризата.

Освен това, чрез Съюза на капиталовите пазари Комисията цели допълнително да подобри достъпа до финансиране за предприятията, и по-специално за МСП. Взаимодействието между програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания „Хоризонт 2020” и структурните фондове също ще играе важна роля за стимулиране на равнищата на инвестиции.

Чрез новия механизъм за подкрепа на политиките Комисията ще подпомага държавите членки при реформирането на техните национални системи за научни изследвания и иновации и ще стимулира иновациите в предприятията.

По-късно тази година, като част от стратегията за единния пазар ще бъдат представени допълнителни мерки за създаване на по-благоприятна за иновациите бизнес среда. Освен това, ще бъдат положени усилия, за да заработи единният патент, а стандартите да станат по-благоприятни за иновациите.

Успоредно с това Комисията предприема действия за ускоряване на цифровото преобразуване на промишлеността и за създаване на бизнес среда, в която иновативните дружества да могат да просперират и да получат по-лесна и достъпна защита на правата върху интелектуалната собственост за иновациите си.

Коментари по темата: „ЕС ще насърчава нестандартните идеи”

добавете коментар...

  1. Фофу

    Нормално изказване на представител на мутрите целящо да внушава безсилие и отчаяние у нормалните хора и да ги елиминира от полето за кандидатстване.

  2. Иноватор

    Така е когато бизнес мутрите само могат торбите си с пари да клатят и да търсят хора с мозъци да им работят за почти без пари и да си дават идеите и да правят иновации.

Коментар