Информационно обслужване внедри е-регистър в МП

Електронният регистър в МП създава условия за оптимизиране на работните процеси и по-ефективно обслужване на гражданите

Електронният регистър в МП създава условия за оптимизиране на работните процеси и по-ефективно обслужване на гражданите

„Информационно обслужване” АД приключи успешно проекта за разработване и внедряване на електронен регистър към дирекция „Българско гражданство” към Министерство на правосъдието.

Проектът е осъществен с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд на стойност 330 420 лева, и цели подобряване обслужването от страна на органите на съдебната власт.

В реална експлоатация е внедрен електронен регистър, с което се създават условия за оптимизиране на работните процеси и по-ефективно обслужване на гражданите и всички потребители на услугите, предоставяни от дирекция „Българско гражданство.

Осигурена е също така възможност за достъп до системата от външни организации, участващи в процеса, свързан с придобиване, възстановяване, освобождаване и лишаване от българско гражданство.

Коментар