ЕС с нови идеи за правата на потребителите

Европейската комисия планира по-нататъшно подобряване на правната уредба в полза на потребителите и предприятията, стъпвайки на анализ на правилата на ЕС в областта на защитата на потребителите и търговията, резултатите от който бяха публикувани вчера.

Въпреки че европейските потребители вече се ползват от силни права в това си качество, има възможности за подобрение, що се отнася например до прилагането на тези права или адаптирането им към ерата на цифровите технологии, посочиха от Брюксел. Актуализирането на правилата следва също така да осигури повече правна яснота за предприятията, извършващи трансгранична дейност.

„Европейските потребители са сред най-добре защитените в света. Като такива те се ползват от силни потребителски права, независимо от това дали пазаруват в собствената си държава или в трансграничен контекст. Трябва да гарантираме правилното прилагане на правата и привеждането им в съответствие с бързо развиващите се нужди в ерата на цифровите технологии”, заяви Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието и потребителите.

През 2016 г. близо шест от всеки десет потребители (58%) са били на мнение, че са добре защитени, когато купуват нещо онлайн от друга държава членка. За сравнение, през 2003 г. едва един от всеки десет души (10%) е споделял това мнение. Седем от всеки десет души съобщават, че са се възползвали от правото на безплатна минимална двугодишна гаранция за стоките.

В анализа си Комисията установява различни проблеми, вкл. ограничени възможности за правна защита и различия в прилагането в някои държави, не напълно адаптирани правила към света на цифровите технологии и слаба осведоменост относно правата на потребителите. Само четири от всеки десет души (41%) знаят, че имат право на безплатна поправка или замяна, ако стоките са дефектни, и само една трета от хората (33%) знаят, че не трябва да заплащат или връщат продукти, които не са поискали.

Комисията обмисля последващи действия в няколко области от правото на ЕС за защита на потребителите. Така например, планира се предоставяне на жертвите на нелоялни търговски практики на правото на договорни и/или извъндоговорни средства за защита (като например правото да прекратят договора или да им бъде възстановена заплатената цена).

Друга мярка е разширяване на закрилата, предоставена съгласно Директивата относно правата на потребителите (напр. преддоговорна информация и право на отказ), посредством включване в нейния обхват на онлайн услугите, за които потребителите заплащат с личните си данни.

Предвижда се също осигуряване на гаранции за информирането на потребителите, които използват онлайн платформи (пазари), относно това дали купуват от професионален търговец или от друг потребител и дали се ползват от правилата за защита на потребителите.

Коментар