Информационно обслужване внедри ERP от Microsoft

Microsoft Dynamics NAV ще управлява всички процеси в „Информационно обслужване“ АД – компания с 26 клона в страната и 500 служители

„Информационно обслужване“ АД внедри интегрирана система за управление на бизнеса от Microsoft. ERP софтуерът ще централизира и автоматизира протичащите процеси в дружеството.

Ползвайки Microsoft Dynamics NAV, държавната компания ще повиши ефективността на управление на нейните финансови, човешки и материални ресурси. Дружеството разполага с 26 клона във всички областни градове в страната и над 500 служители, като се явява една от най-големите ИКТ компании у нас.

Големият мащаб на дейността на компанията е сред определящите фактори при избор на продукт за ERP решение – Microsoft Dynamics NAV. Системата ще управлява всички процеси, свързани със счетоводна дейност, склад, бюджети и парични потоци в дружеството.

При внедряването на ERP решението е разработен специфичен модул за управление на човешките ресурси, който съхранява и систематизира информация за всички служители на дружеството и помага да се управляват дейностите с най-ценния капитал за всяка компания.

„Информационно обслужване“ АД е основен партньор на държавните институции в ключови проекти, свързани с ИТ и обезпечаване на сигурността и функционалността на държавните и общински структури.

С внедряване на ERP системата, дружеството очаква да постигне цялостен финансов контрол и по-ефективно планиране и управление на ресурсите във всички свои организационни звена.

Коментар