Езикът на омразата онлайн остава сериозен проблем

Липсват достатъчно данни за езика на омразата онлайн, сочи анализ в рамките на проекта MANDOLA (Monitoring ANd Detecting OnLine hAte speech), с участието на шест европейски държави – България, Гърция, Ирландия, Испания, Кипър и Франция.

Анализът разглежда отговорните организации и структури, реализираните дейности и инициативи, добрите практики, празнотите и предизвикателствата, пред които са изправени държавите, съобщиха от Международна академия за обучение по киберразследвания.

Въпреки че има редица институции, които са ангажирани с превенцията и противодействието на езика на омразата онлайн и националното законодателство на държавите до различна степен е актуализирано, анализът установява идентични проблеми във всяка една от държавите.

Необходимо е по-добро сътрудничество с цел обмяна на опит между различните страни в процеса (държавни институции, правоохранителни и правораздавателни органи, бизнес, образователни и изследователски институции и НПО) на национално и европейско ниво, сочи анализът. Според експертите, доброто сътрудничество е ключово при превенцията и противодействието на езика на омразата онлайн.

В различна степен, всяка от държавите се нуждае от промяна на законодателната рамка. Специално внимание трябва да се обърне на новите медии и услуги за комуникация, като Facebook, Twitter и Youtube, препоръчват експертите от проекта MANDOLA.

Няма достатъчно данни и систематизиран подход за събиране на информация за броя и типа на инцидентите, които биха могли да покажат нивото на разпространение на феномена в обществото. Това е проблем, който се наблюдава във всички държави и, до голяма степен, се дължи на по-ниското ниво на докладване на инциденти и липсата на достатъчно кампании за повишаване на информираността. Събирането и анализирането на данни за инциденти в областта на езика на омразата би спомогнало за намирането на по-ефикасни методи за противодействие, се посочва в доклада.

Огромна е нуждата от кампании за повишаване на информираността и обучения в областта, насочени към различни групи – от крайните потребители до правоохранителните и правораздавателните органи, публичния и частния сектор, образователните институции и неправителствения сектор.

Очаква се кампаниите да подобрят общественото познание за човешките права и в частност – за езика на омразата онлайн, механизмите за докладване и процедурите за разследване. Това ще стимулира докладването на инциденти, от една страна, и ще подобри разследването и наказателното преследване на престъпления от омраза – от друга.

Медиите, като основен източник на информация, трябва да бъдат по-активно включвани в процеса, изтъква още докладът. Няма достатъчно проучвания и изследвания в областта на езика на омразата и следователно, повече усилия трябва да бъдат насочени към изследователски проекти, чиито резултати ще са от полза за законотворците, следователите, прокурорите и организациите, които помагат на жертви на престъпления от омраза.

Коментари по темата: „Езикът на омразата онлайн остава сериозен проблем”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Е, ще въведем отново цензурата, да вземем тогава като следваща стъпка да реабилитираме и методите на Хитлер и Сталин. Белким се успокоят либералите в Брюксел, че ще си живеят комфортно и безметежно в безкритична среда.

  2. Димитър Иванов

    Който има дете осъзнава колко е опасно това наистина!

Коментар