Започва нов проект в е-управлението

Нов проект в държавната администрация цели са осигури контрол и прозрачност в дейностите по е-управление

Държавната администрация започва работа по нов проект в сферата на електронното управление, за който се предвидени над 722 хил. лв. Предвижда се разработка на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление, както и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление.

Днес се провежда встъпително информационно събитие по проекта. Очаква се реализацията му да осигури „контрол, съгласуваност, отчетност и прозрачност на процеса на планиране, изпълнение и отчитане на дейностите и разходите на администрациите в областта на електронното управление и ИКТ”.

По проекта ще бъдат изградени информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на е-управлението и ИКТ и публичен регистър на проектите и дейностите в е-управлението. Ще бъде създаден и портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за е-управление.

Проектът е сред приоритетните в първата фаза на Пътната карта в изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление 2014-2020 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта възлиза на 722 557 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца, а бенефициент е Държавната агенция „Електронно управление”.

Коментар