Европа иска да стане световен финтех център

Европейската комисия представи през седмицата план за действие по отношение на възможностите, които технологичните иновации разкриват в областта на финансовите услуги (т.нар. финансови технологии).

Европа следва да се превърне в световен център за финансови технологии, а предприятията и инвеститорите от ЕС да могат да се възползват пълноценно от предимствата, които единният пазар им осигурява в този динамичен сектор. Като първа стъпка Комисията предлага нови правила, които ще дадат възможност за развитие на платформите за колективно финансиране в единния пазар на ЕС.

Планът за действие цели да даде възможност на финансовия сектор да се ползва от бързия напредък на новите технологии, например блок-вериги, изкуствен интелект и услуги „в облак“, като същевременно се повиши сигурността на пазарите и се улесни достъпът на нови участници. Ползите ще бъдат разпределени поравно между потребителите, инвеститорите, банките и новите участници на пазара.

В допълнение, Комисията предлага да се създаде общоевропейски знак за платформите, така че платформа, лицензирана в една държава членка, да може да работи в рамките на целия ЕС.

Планът за действие е част от усилията на Комисията за изграждане на съюз на капиталовите пазари (СКП) и на истински единен пазар за потребителски финансови услуги. Той е част и от действията за създаване на цифров единен пазар.

“За да се конкурират в световен мащаб, европейските иновативни предприятия се нуждаят от достъп до капитал, от възможности да експериментират и от пространство за растеж. Това е аксиомата, на която почива планът за действие в областта на финансовите технологии”, заяви заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари.

По неговите думи, лицензирането на платформите за колективно финансиране за целия ЕС ще им помогне да постигнат по-големи мащаби и да привлекат инвеститори и фирми от целия ЕС. Това, от своя страна, означава възможност за предприятията и предприемачите да представят идеите си пред по-широк кръг от инвеститори.

Цифровите технологии въздействат цялостно върху икономиката, а технологии като блок-веригите, в частност, могат радикално да променят финансовите услуги и други сектори, смята комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел. Според нея, необходимо е да бъде създадена подходяща уредба, която дава свобода за развитието на иновациите, но същевременно контролира рисковете и защитава потребителите. 

Финансовият сектор е най-големият потребител на цифрови технологии и основен фактор за цифровата трансформация на икономиката. В плана за действие на Комисията са очертани 23 стъпки, които спомагат за разпространението на иновативните бизнес модели, подпомагат навлизането на новите технологии, повишават киберсигурността и целостта на финансовата система.

В рамките на едно от действията Комисията ще създаде лаборатория на ЕС за финансови технологии, която да осигури на европейските и националните органи и на доставчиците на технологии неутрално и нетърговско пространство за взаимодействие.

Комисията вече създаде Обсерватория и форум на ЕС за блок-веригите. По-късно през 2018 г. Комисията ще докладва относно предизвикателствата и възможностите на криптовалутите. Същевременно тя работи по изготвяне на комплексна стратегия относно технологията на разпределения регистър и блок-веригата, в която ще бъдат обхванати всички сектори на икономиката.

Под разпределен регистър се разбира информационна база данни, споделена в рамките на компютърна мрежа. Най-известният вид разпределен регистър е блок-веригата.

Комисията ще проведе консултации как най-добре да популяризира цифровизацията на информацията, публикувана от борсово търгуваните дружества в Европа, вкл. чрез използване на иновативни технологии за свързване на националните бази данни. Така инвеститорите ще получат много по-лесен достъп до ключова за техните инвестиционни решения информация.

Коментар