Грамотността за работа с данни става все по-важна

Грамотността в работата с данните помага на организациите да постигнат по-добри бизнес резултати, става важна за всички служители (снимка: CC0 Public Domain)

Лидерите на компании, които искат да спечелят конкурентно предимство на база анализ на наличните данни, трябва да дадат приоритет на “грамотността в работата с данни” за служителите си – във всички нива в организацията. Това ще помогне работещите да разбират по-добре процесите, тенденциите и събитията, за да действат по-ефективно и да рационализират работата си.

Какво е грамотност в работата с данни?

Грамотността в работата с данни се отнася до способността да се чете, разбира, комуникира, анализира и извлича информация от данните, като се поставя в подходящ контекст. Forbes определя грамотността в работата с данни като “използване на данни ефективно и навсякъде за постигането на бизнес-резултати“. Грамотността в работата с данни често се свързва с науката за данните, която използва аналитични методи за извличане на изводи и тенденции от наличните данни.Този вид грамотност обикновено се смята за индивидуално умение, но също така е и организационно умение. Нейното наличие сред колкото се може повече служители помага на организациите да постигнат по-добри бизнес-резултати, тъй като фирмите извличат повече стойност от своите данни.

Защо грамотността в работата с данни е важна

Уменията да се борави с данни се изискват не само от екипа за анализи или ИТ. Всички отдели и всички роли в дадена организация могат да се възползват от грамотността за работа с данни. Това позволява на служителите да задават правилните въпроси, да събират правилните данни и да свързват правилните набори от данни, за да извлекат смислени и приложими бизнес изводи.

Според скорошно проучване на Qlik сред 6000 служители, сред които и 1200 ръководители, 85% от бизнес-лидерите смятат, че грамотността за работа с данни ще бъде от решаващо значение за успеха на бизнеса им в бъдеще. Проучването подчерта още, че мнозинството от бизнес-лидерите очакват техните екипи да вземат решение въз основа на наличните данни.

Грамотността в работата с данните е пряко свързана с потребителското и клиентското изживяване. Тя помага за по-бързо вземане на решения, за подобрена производителност и критично мислене в организацията. Служителите могат да направят своите оперативни процеси по-ефективни, да увеличат резултатността при продажбите и да направят други подобрения в служебните си задължения и отговорности. Резултатите достигат до клиентите, които се възползват от продукти с по-високо качество.

Боравене с данните

За ефективното боравене с данните е нужно да се създаде екосистема за данни – набор от средства за съхранение и анализ на данните, в т.ч. облачни масиви, софтуер, средства за обработка. Нужно е да има и политика за работа с данните, която всички служители трябва да разбират и да спазват. Това включва правила за достъп, особено до чувствителни данни, както и средства за защита.

Боравенето с данните включва и конвертиране на необработени данни в по-структуриран и използваем формат. Създаването на визуализации като например диаграми или графики позволява на професионалистите да разузнават, да забелязват и разбират тенденции, да ги анализират, да комуникират по-ефективно. Визуализацията може да включва инфографики, таблици, видеоклипове, диаграми и карти.

Важни умения

Най-важните умения за грамотността в работата с данни включват познаване на разликата между различните типове количествени и качествени данни. Да можеш да определиш източника на данни също е важна част за всеки служител. Познаването на вида на данните и способността да се оцени тяхното качество помага да се сведат до минимум грешните данни и изкривяванията – а това увеличава максимално разбирането на данните.При по-напреднало ниво на грамотност хората започват да разпознават нюансите и ограниченията в наличните данни. Например, един въпрос в анкета, формулиран по различни начини, ще доведе до изключително различни отговори – а това ще различното качество на данните от проучването. По същия начин визуализациите на данни могат да бъдат информативни или подвеждащи. Грамотността в областта на данните помага на професионалистите да сведат до минимум погрешното тълкуване на визуални данни, тъй като грамотните лица могат да идентифицират тенденции, пропуски, отклонения и модели в данните.

Независимо дали цялостното разбиране за данните е по-базово или по-напреднало, за служителите е най-важно да разбират концепциите, които са подходящи за техните индивидуални роли. Например всеки, който работи в областта на дигиталния маркетинг, би следвало да разбира добре термини за маркетингови данни като уеб-трафик, показвания на страници, уникални посетители и импресии.

Перспектива

За да бъдат организациите наистина управлявани от данни, не само техническите експерти трябва да бъдат грамотни в работата с данни – всеки на работното място следва да развие умения за боравене с данни, за да поддържа бизнеса конкурентоспособен. Експертите по бизнес анализи и специалистите по данни могат и трябва да да обучават своите колеги в боравенето с данни. Това обаче трябва да бъде ангажимент на ниво организация, който да обхваща всички служители.Бизнесът може би няма да види веднага стойността от предоставянето на обучение за грамотност в работата с данни на всичките си служители. Но дългосрочните ползи са ясни: грамотните хора задават уместни въпроси, забелязват важни тенденции, анализират и търсят и вземат решения интелигентно. Така те се справят по-ефективно с всяка задача и всеки проблем, който трябва да решат.

Коментар