КЗК отхвърли жалба по търга за БУЛРИС

Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение жалбите на няколко компании срещу избора на изпълнител на обществена поръчка за създаване на речна ИС в българската част на река Дунав (БУЛРИС).

Срещу решението на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” за класиране на участниците и определяне на изпълнител се обявиха "Селекс системи Интеграти С.п.А" (Италия), "Контракс" ЕАД и Консорциум "Инфологистика".

Жалбоподателите са изложили редица твърдения за нарушение на процедурата, като некомпетентност на назначената от възложителя комисия за разглеждане и оценяване на офертите, привличане на външни експерти само като консултанти, без да бъдат включени в състава на комисията  и липса на техни становища в протоколите на комисията, незаконосъобразно отваряне от комисията на ценовата оферта на участник, предложен за отстраняване от процедурата и др.

След подробен фактически и правен анализ на всяко едно твърдение и обстоятелство по жалбите, КЗК счита, че не са налице твърдените нарушения.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Коментар