Административни пречки спъват европейските учени

Европейската комисия следва да съкрати процедурните срокове по Седма рамкова програма, препоръчва доклад на ЕСП

Европейската комисия трябва да съкрати процедурните срокове по Седма рамкова програма, препоръчва доклад на ЕСП

Научните изследователи, които кандидатстват за финансиране от ЕС, все още са изправени пред прекалено много административни пречки, сочи доклад на Европейската сметна палата (ЕСП).

Европейската комисия е предприела редица стъпки за подобряване на управлението на Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (7РП). Въпреки това научните изследователи, които кандидатстват за финансиране от 7РП, се сблъскват с излишни противоречия.

ЕСП установява също така, че процедурите по 7РП имат за цел да осигурят инвестиране на финансовите средства във висококачествени изследвания, но акцентът невинаги се поставя върху ефективността. Най-целесъобразното решение за повишаване на ефективността би било разработването на по-добри инструменти за управление на безвъзмездната финансова помощ, пренасочването на човешки ресурси, съкращаването на процедурните срокове и съобразяването на модела за финансов контрол с риска от грешки.

По време на одита е установено, че Комисията е въвела редица промени за опростяване на правилата за участие в 7РП, както и че е успяла да съгласува разпоредбите на 7РП с практиките на бенефициентите в някои случаи, но в бъдеще е необходимо да се положат повече усилия. Макар процедурните срокове за отпускане на безвъзмездна финансова помощ да са съкратени, те достигат 9 месеца едва през 2012.

Моделът на финансов контрол на 7РП не отчита в достатъчна степен риска от грешки. Това означава, че нискорисковите бенефициенти по 7РП подлежат на прекалено много проверки.

Управлението от страна на Комисията на процедурите по 7РП е силно в три области – разработване на процедури, дейности за подобряване и управленска информация, но не е толкова добро по отношение на инструментите и ресурсите.

За да подобри управлението на процесите, Комисията следва да въведе ИТ инструменти, които да обхванат всички функционалности, както и да разгледа дисбалансите в натовареността на персонала. Налага се също съкращаване на процедурните срокове.

7РП е един от ключовите инструменти на ЕС за финансиране на научни изследвания. Програмата има за цел да засили конкурентоспособността на промишления сектор и да отговори на нуждите от изследвания за други политики на ЕС.

Програмата обхваща периода 2007-2013 г. и общият й бюджет възлиза на над 50 милиарда евро. По-голямата част от бюджета се изразходва под формата на безвъзмездна финансова помощ.

Коментар