„Български клъстер телекомуникации” проведе втора конференция в изпълнение на проект „БКТ Старт”

bct-logos

На 29 ноември 2013 г. в Хотел Арена ди Сердика Резиденс, зала „Арена” се проведе конференция на тема: „Представяне от българските търговски представители на възможностите за бизнес в чужди държави”. Конференцията бе организирана от сдружение „Български клъстер телекомуникации” (БКТ) в изпълнение на проект № BG161PO003-2.4.01-0033 „БКТ Старт”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Конференция постави основите на бъдеща комуникация между клъстера и представители на държавната администрация, имащи отношение към външноикономическата и търговска дейност на страната

Конференцията постави основите на бъдеща комуникация между клъстера и представители на държавната администрация, имащи отношение към външноикономическата и търговска дейност на страната

Конференцията беше открита от председателя на сдружението „Български клъстер телекомуникации” проф. д-р Владимир Пулков, като събитието започна с кратко представяне на клъстера и неговите основни предимства. Клъстерът БКТ е създаден в началото на 2008 г. по проект, финансиран от програма ФАР и Министерството на икономиката и енергетиката, а след края на проекта през 2010 г. е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел. В момента партньори в клъстeра са 14 български фирми от ИКТ сектора и Техническият университет – София, като тенденцията е сдружението да се разширява, заяви проф. д-р Владимир Пулков.

Сред фирмите членове на клъстера са „Балканбит”, „Естел”, „Елексим”, STI Networks, „Интернешънъл Пауър Съплай” ЕООД, ДП „Съобщително строителство и възстановяване” (към МТИТС), „Лема Трейдинг”, „Лорен Нетуъркс” АД, „Мармет”, „Мултиплекс”, Сирма Мобайл, „Смартком – България” АД, „Хайтови и сие” ООД и „Триада Софт”.

Една от целите на БКТ е постигане на по-висока степен на интернационализация и излизане на нови пазари, като се създаде платформа за обмен на информация и кандидатстване за общи проекти, посочи Пулков. „Сред предимствата на клъстера са комплексното портфолио от решения и специфично ноу-хау в сферата на телекомуникациите, както и висококвалифицираният персонал във фирмите членки. Имаме и тесни взаимоотношения с образователни институти и научно-изследователски звена”, добави той.

Проф. Пулков представи и проекта, в рамките на който се организира конференцията – проект № BG161PO003-2.4.01-С0001 „БКТ Старт” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Схема BG161PO003-2.4.01 – „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Договорът по проекта е сключен на 12.03.2013 г., като продължителността му е 12 месеца.

Дейностите, залегнали в проекта БКТ Старт, целят създаване на основни предпоставки за бъдещото развитие на организацията посредством изграждане на административен екип на клъстера, който ежедневно да работи за развитие и постигане на основните цели на организацията, увеличаване на доверието, комуникацията и сътрудничеството между членовете, популяризиране на БКТ и увеличаване на членската маса, както и за интернационализация на клъстера.

В конференцията взеха участие представители на Министерство на икономиката и енергетиката и Изпълнителна агенция за насърчавана на малките и средни предприятия (ИАНМСП),  присъстваха и представители на фирмите в БКТ и техни партньори. Целта на конференцията беше да се представи БКТ и проекта „БКТ Старт” пред участниците в събитието, от една страна, а от друга – да бъдат представени възможностите за излизане на външни пазари сред фирмите членки на БКТ. Тази конференция постави основите на бъдеща комуникация между клъстера и представители на държавната администрация, имащи отношение към външноикономическата и търговска дейност на страната.

Диана Найденова, Директор на дирекция „Външноикономическа политика” към Министерство на икономиката и енергетика, представи доклад относно икономическото състояние на страната и реализирания износ от страна на български фирми през първото шестмесечие. Тя представи също дейността и организацията на работа на дирекцията, за която отговаря. Найденова заяви, че страната ни има търговски представители в десетки държави, към които клъстерът и фирми могат да се обръщат за информация за конкретния пазар и икономическа обстановка, както и за съдействие относно намиране на контакти и осъществяване на двустранни бизнес отношения в конкретен бранш.

В своето представяне началникът на отдел „Информационно обслужване на бизнеса“ в ИАНМСП Владимир Минев посочи ползите от употребата на Националния експортен портал. Чрез него могат да се намерят източници за финансиране на експортната дейност на фирмите, както и да се осъществят връзки с бизнес асоциации, браншови организации и организации в подкрепа на малкия и средния бизнес или с търговските представителства зад граница.

Владимир Минев представи и проекта „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“, финансиран от ЕФРР чрез ОПК. В рамките на този проект е организирано участието на 637 български МСП в 69 международни панаира, като по данни, предоставени от фирмите, това е довело до 1223 сключени сделки. В изпълнението на този проект са организирани още търговски мисии в чужбина, национални участия на международни панаири и международни бизнес форуми в страната.

ИАНМСП е партньор и по проекта ClusterPOLISEE, финансиран от ОП Югоизточна Европа чрез ЕФРР и Националния бюджет, допълни Владимир Минев. Основна цел на проекта е  повишаване на капацитета на национално и регионално равнище за разработване и прилагане на ефективни политики за развитие на клъстерите чрез транснационални механизми за обучение, сътрудничество и съвместна работа за подобряване на политиката по подпомагане на клъстерите в Югоизточна Европа, както и за увеличаване на ефективността на съществуващите мерки в подкрепа на клъстерите.

Конференцията приключи с дискусия между всички участници относно потенциалните възможности за излизане на българските фирми на външни пазари и възможността за съдействие в тази посока с държавната администрация.

Проект № BG161PO003-2.4.01-0033-C0001 (К-02-21/ 12.03.2013г.) „БКТ Старт” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Български клъстер телекомуникации” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.