Шенгенската ИС е превишила осем пъти бюджета

Шенгенската информационна система (ШИС) се използва от граничните и митническите служители, както и от визовите и съдебните органи

Шенгенската информационна система (ШИС) се използва от граничните и митническите служители, както и от визовите и съдебните органи

Европейската комисия следва да приложи наученото при разработване на Шенгенската информационна система, за да избягва подобни закъснения и преразходи в бъдещи ИТ проекти, считат одиторите на ЕС.

В публикуван днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се посочва, че Европейската комисия е приключила разработването на Шенгенската ИС от второ поколение (ШИС II) над шест години по-късно от първоначално планираното и на цена, която е осем пъти по-висока от първоначалния бюджетен разчет.

Закъсненията и преразходите са възникнали поради слабости в управлението от страна на Комисията в съществуващата сложна управленска ситуация, съобщава сайтът на ЕК.

Шенгенската информационна система (ШИС) се използва от граничните и митническите служители, както и от визовите и съдебните органи в цялото Шенгенско пространство. Тя съдържа информация (сигнали) за лица, които е възможно да са участвали в сериозни престъпления, или които нямат право да влизат или пребивават на територията на ЕС.

Системата съдържа също така сигнали за изчезнали лица и за изгубени или откраднати вещи, като например банкноти, превозни средства, огнестрелни оръжия и документи за самоличност. Сигналите се въвеждат в системата от националните органи.

През 2001 г. Съветът на ЕС натоварва Комисията с разработване на нова версия на Шенгенската информационна система. Първоначалният срок обаче не е бил реалистичен и в началния етап Комисията не е назначила достатъчно служители с експертни познания за работа по проекта, посочва Пиетро Русо, член на ЕСП, отговарящ за изготвяне на доклада.

Поради това за Комисията е било възможно да управлява ефективно основния договор за разработване едва от 2009 г. нататък. Освен това тя не е успяла да използва експертния опит на всички крайни ползватели на системата, а изискванията за системата са се променили през първия етап на проекта, допълва Русо.

Първоначалните индикативни разчети на разходите за бюджета на ЕС, свързани с централната система, подценяват значително реалния мащаб на необходимите инвестиции. Общите разходи за ШИС II възлизат на 189 млн. евро за централната система. Към тях следва да се прибавят изчислените разходи в размер над 330 млн. евро за националните системи.

Същевременно основната първоначално очаквана полза от ШИС II е загубила своята актуалност с успешното разширяване на ШИС 1 към включване на новите държави членки. В светлината на тези значителни промени в разходите и очакваните ползи, Комисията не е демонстрирала, че ШИС II реално е била решението за организацията, което е най-ефективно спрямо разходите.

 

Комисията обаче е извлякла поуки от натрупания опит през първия етап от изпълнението на проекта, което й е позволило да промени подхода си при изпълнението на крайната фаза на проекта от 2010 г. нататък и да завърши ШИС II през април 2013 г. Освен това тя вече е приложила някои изводи от ШИС II при подготовката на други широкомащабни ИТ проекти.

Коментар