Сирма завърши проекта за интегрирана ИС на НАП

Интегрираната информационна система на НАП прави по-достъпни услугите на Агенцията за гражданите и бизнеса

Услугите на НАП стават по-достъпни за гражданите и бизнеса

„Сирма Солюшънс” АД изпълни проекта за изграждане на интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление.

Целта на проекта бе да се подобрят услугите, предоставяни от НАП за гражданите и бизнеса, и да се повиши общественото доверие и имиджа на Агенцията като модерна администрация, посочиха от Сирма.

На първия етап от проекта е извършен анализ на състоянието на инфраструктурата, информационните системи и електронните административни услуги, предоставяни от Агенцията, за да се установи нивото на съответствие с нормативната рамка и принципите за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

На втория етап е извършена подготовка за привеждане на анализираните компоненти в съответствие с изискванията и добрите практики. Създадени и съгласувани са основни стратегически и оперативни документи, вкл. мерки и препоръки за достигане до желаното състояние.

Проектът е изпълнен в периода юли 2013 г. – май 2014, съгласно договор  сключен между НАП и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (УО на ОПАК), уточниха от Сирма Солюшънс.

Коментар