ООН: България е силно засегната от климатичните промени

Изменението на климата носи на България повече бедствия, отколкото в други региони на света. Уязвимостта на страната ни е включена в последния „Доклад за климатичните промени 2014: въздействия, адаптация и негативни последици” на Междуправителствената експертна група по климатични промени към ООН.

Докладът беше предмет на обсъждане на срещата между министър Жекова и един от авторите му – професор Кристофър Фийлд. Експертът припомни, че данните за България показват тенденция към нарастване на екстремните метеорологични събития, с определени различия в отделните региони на страната.

В доклада е подчертано, че основните опасни явления и процеси, свързани с промените в климата, които могат да генерират различна степен на риск за социално-икономическите и природни системи в България, са екстремно високите температури (горещи вълни), сушата, наводненията, горските пожари, повишаването на температурата на повърхностните води и появата на инвазивни видове.

Фийлд подчерта, че въпреки усилията за намаляване на риска от природни бедствия, капацитетът за справяне със специфичните последствия от промените в климата към момента е по-скоро недостатъчен, пише GreenTech.bg.

„Политиката по изменение на климата е сред водещите приоритети на настоящото служебно правителство. Енергийната ефективност е изведена на преден план в работата на МОСВ. В тази връзка министерството работи в посока предприемане на мерки за смекчаване и адаптация по изменението на климата. Искам да подчертая, че превенцията и управлението на риска от наводненията ще бъде приоритетна ос и в ОПОС 2014-2020 г.”, коментира на срещата Жекова.

Първата фаза на насоките определя интервенциите, които биха могли да бъдат заложени в програмите, финансирани със средства от ЕСИФ в периода 2014-2020 г. с принос към политиките по околна среда и изменение на климата. Целта на втората фаза е да се подпомогне процесът на прилагане на практика хоризонталния принцип за устойчиво развитие при одобрение и изпълнение на проекти в съответните сектори, които ще се финансират по програмите.

Коментар