Бизнесът ще ползва до 80% от капацитета на оптичната мрежа

Достъпът на едро до оптичната мрежа ще бъде предоставян за период не по-малко от 7 години, заяви Красимир Симонски (вляво), директор на ИА ЕСМИС

Достъпът на едро до оптичната мрежа ще бъде предоставян за период не по-малко от 7 години, заяви Красимир Симонски (вляво), директор на ИА ЕСМИС

Проектът за изграждане на високоскоростен широколентов достъп е насочен към 53 селища, в които липсват или са недостатъчно достъпни широколентовите услуги за гражданите и бизнеса, и в които до момента не може да се предлагат услугите на мрежите за достъп от следващо поколение (NGA). Това каза Красимир Симонски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” при откриване на кръгла маса за обсъждане на избора на оператори за поддържане и експлоатация на изгражданата оптична инфраструктура.

„Предстои тръжна процедура за избор на оператори. Гъвкави сме по отношение на критериите по тази процедура и сме готови да приемем динамични оферти, без да ограничаваме по отношение на ценообразуването и по разпределението на техническите ресурси на изградената инфраструктура”, допълни още изпълнителният директор на ЕСМИС.

Изградената оптична мрежа трябва да бъде споделена и да се използва както от обществени институции, така и от бизнеса за развитие на телекомуникационния пазар, което е и идеята на проекта, заяви Васил Василев, ръководител на проекта. Капацитетът на оптичния кабел е различен, по различните трасета, допълни той и поясни, че до 80 на сто от капацитета на изградената инфраструктура ще бъде предоставен на бизнеса.

В замяна операторът или операторите на инфраструктурата ще заплащат такса за наем на оптичната мрежа и ще имат правото да задържат приходи от управлението и експлоатацията й, като допустимата печалба е до 20 на сто.

Поръчката ще бъде възложена на участниците в търга, които представят икономически най-изгодната оферта. Достъпът на едро ще бъде предоставян за период не по-малко от 7 години, уточни Красимир Симонски.

Услугите на едро ще включват активен достъп посредством предоставяне на транспортни услуги, както и пасивен достъп, вкл. до неизползвани оптични влакна и тръби. Спечелилият участник в търга няма да може да предоставя услуги на дребно, за да се избегне възможно използване на монополно предимство, създадено от управлението на мрежата за пренос.

Цените за достъп на едро ще се основават на средни (регламентирани) цени на едро за подобни услуги в по-конкурентни области. Предвижда се и механизъм за връщане на предоставените средства, който ще обхваща целия срок на проекта.

Изчисляването на сумата за връщане ще зависи от натрупаните печалби след плащане на подоходните данъци, на таксата за използване на инфраструктурата и амортизацията й. Ако натрупаната печалба надвишава първоначално приетото равнище с повече от 20 на сто, операторът на оптичната мрежа ще трябва да възстанови печалбата, реализирана от оборота, която надхвърля тези 20 на сто.

Като собственик на инфраструктурата ИА ЕСМИС ще осъществява мониторингов контрол върху избрания оператор да не нарушава правилата на телекомуникационния пазар, както и неговото задължение да поддържа инфраструктурата и да подпомага местните интернет доставчици.

Според Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, успешното реализиране на проекта ще създаде възможност за свързване на всички държавни институции от целевите райони към облака на държавната администрация, ще даде тласък на електронното управление, както и на пазара на широколентови услуги от следващо поколение за гражданите и бизнеса.

Според Димитър Радев, председател на УС на Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори, това е един пионерски проект и затова е важно членовете на БАККО да участват в експлоатацията на изградената оптична инфраструктура в полза на крайния потребител и в полза на добрите експортни компании на пазара. „Това е рядко срещан отворен формат на дискусия. Дава ни се възможност да участваме в изработването на детайлите по процедурата за избор на оператори и да направим процеса по-прозрачен и достъпен, отговарящ на европейските правила и норми”, коментира Радев.

Антони Славински, председател на УС на Асоциация „Телекомуникации” призова представителите на асоциацията да участват в подготовката на тръжната процедура за избор на оператори за поддържане и експлоатация на оптичната мрежа. „Основните критерии при избора трябва да са направени така, че да не изкривяват пазара и всички интернет-доставчици да имат равен старт. Участниците в работната група трябва да обмислят добре всички детайли, преди да започне тръжната процедура”, подчерта Славински.

Проектът „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” е на стойност 39 млн. лв. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментар