КЗК не одобрява минималните цени за такситата

taxi_ins

Въвеждането на минимални цени за таксиметровите услуги е непазарна мярка, смята КЗК

Комисията за защита на конкуренцията обяви, че не подкрепя въвеждането на каквато и да е форма на ценова регулация по отношение на таксиметровите услуги.

Изявлението е по повод изменение и допълнение в Закона за автомобилните превози (от юли 2014 г.), съгласно които общинските съвети са оправомощени да определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифа на съответната община. Цените не могат да превишават максималната цена за един километър пробег по съответната тарифа.

Чрез предоставяне на правомощие на общинските съвети да упражняват ценова регулация, като определят минимални и максимални цени на таксиметровите услуги, се премахват най-важните параметри на конкурентния процес на съответния пазар, коментираха от КЗК.

Според Комисията, стига се до положение, при което моделът на конкуренцията е почти напълно заменен от държавна регулация на стопанската дейност на таксиметровите превозвачи. При изготвяне на становището си КЗК е взела предвид и опита на останалите страни членки на ЕС.

Минималните цени увреждат по непосредствен начин и потребителите, тъй като изземват по непазарен начин определен дял от ползите, които биха произтекли за тях от наличието на ефективна ценова конкуренция на пазара, допълниха от Комисията.

Негативният за конкуренцията ефект от въвеждането на минимални и максимални цени на таксиметровата услуга е допълнително засилен от въведеното с чл. 24а, ал. 4 от ЗАП правомощие общинските съвети да определят максималния брой на такситата, които могат да извършват дейност на територията на общината.

Комисията смята, че тази стъпка поставя бариера за навлизане на нови участници и намалява стимулите на компаниите да се конкурират ефективно помежду си, като създава условия за сключване на забранени споразумения. Видно от получените становища въведеният лимит на броя на такситата не е довел до преодоляване на съществуващите проблеми на пазара на таксиметров превоз на пътници.

С оглед на това Комисията предлага на компетентните държавни органи, включително тези, разполагащи със законодателна инициатива, да предприемат мерки за отмяна на разпоредбите на чл. 24а, ал. 5 от ЗАП и чл. 3а от Наредба № 34/1999 г. за таксиметров превоз на пътници, като премахнат възможността за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници;

В допълнение, Комисията настоява за отмяна на нормата на чл. 94, ал. 3 от ЗАП, като се премахне въведената санкция за извършване на таксиметров превоз на пътници над определената от съответния общински съвет максимална цена.

Комисията предлага също отмяна на нормата на чл. 24а, ал. 4 от ЗАП, като се премахне възможността за определяне на максималния брой таксита, които могат да извършват дейност на територията на дадена община.

Коментар