ЕК проучва конкуренцията в е-търговията

Европейските граждани се сблъскват с твърде много пречки пред онлайн достъпа до стоки и услуги от друга държава, посочи Маргрете Вестегер

Европейските граждани се сблъскват с твърде много пречки пред онлайн достъпа до стоки и услуги от друга държава, посочи Маргрете Вестегер

Европейската комисия започна антитръстово проучване на конкуренцията в сектора на електронната търговия. Целта е да бъдат идентифицирани възможни проблеми, свързани с конкуренцията и засягащи пазарите в ЕС.

Проучването ще се съсредоточи по-специално върху създаваните от компаниите потенциални пречки пред трансграничната онлайн търговия със стоки и услуги в сферите, в които е-търговията е най-широко разпространена – като продажбите на електроника, облекло и обувки, както и на цифрово съдържание.

Информацията от секторното проучване ще допринесе за по-доброто прилагане на законодателството в областта на конкуренцията в сектора на електронната търговия, съобщи Европейската комисия. „Европейските граждани се сблъскват с твърде много пречки пред онлайн достъпа до стоки и услуги от друга държава. Някои от тези пречки са въведени от самите предприятия”, коментира Маргрете Вестегер, комисарят, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията.

По нейните думи, целта на това секторно проучване е да се установи колко широко разпространени са тези пречки и какви са техните последици върху конкуренцията и потребителите. „Ако с тях се нарушава конкуренцията, няма да се поколебаем да предприемем действия за налагане на спазването на антитръстовите правила на ЕС”, допълни Вестегер.

Все повече стоки и услуги се търгуват по интернет, но трансграничните онлайн продажби в рамките на ЕС нарастват с бавни темпове. В публикуваната Стратегия за цифровия единен пазар се набелязват редица регулаторни пречки, които спъват трансграничната е-търговия.

В стратегията се предлага премахване на тези пречки и създаване на пространство, в което гражданите, както и предприятията имат безпроблемен достъп до онлайн дейности и могат безпроблемно да извършват такива дейности в условията на свободна конкуренция, независимо от своята националност или мястото си на пребиваване.

Има също така признаци, че самите предприятия създават пречки пред трансграничната онлайн търговия с цел фрагментиране на единния пазар на ЕС по държави и предотвратяване на конкуренцията. Такива пречки са например договорните ограничения в споразуменията за дистрибуция, които не позволяват на търговците на дребно да продават стоки или услуги, закупени по интернет или отвъд националната граница, на клиенти, намиращи се в друга държава от ЕС.

Ето защо секторното проучване относно конкуренцията ще събере информация за пазара, за да се постигне по-добро разбиране за естеството, разпространението и въздействието на тези и други подобни пречки, създадени от дружествата, и те да бъдат оценени в контекста на антитръстовите правила на ЕС.

Ако Комисията открие конкретни проблеми по отношение на конкуренцията, тя може да започне разследване по отделните случаи, за да гарантира спазването на разпоредбите на ЕС относно ограничителните търговски практики и злоупотребата с господстващо положение на пазара.

През следващите седмици Комисията ще изпрати искания за информация до широк кръг заинтересовани страни в целия ЕС, вкл. производители и търговци на едро, както и търговци на дребно в сектора на електронната търговия.

Съгласно антитръстовите правила на ЕС Комисията може да поиска от предприятията и търговските сдружения да предоставят информация, документи или изявления в рамките на проучването на даден сектор.

Коментар