Повишаване на ефективността чрез реинженеринг на бизнес процесите

Основната цел на реинженеринга на бизнес процесите е възприемането на нова ценностна система в компанията, която акцентира върху клиентите, техните нужди и предоставянето на по-висока стойност за потребителя

Основна част от реинженеринга на бизнес процесите е оптимизацията на организационната структура в компанията

Бизнесът в днешни дни работи на все по-високи обороти. Компаниите са в постоянно търсене на нови конкурентни предимства и решения за своите проблеми. В тази връзка, една от най-актуалните теми сред успешните компании в световен и регионален мащаб е реинженерингът на бизнес процесите, който се възприема като безспорно средство за повишаване на ефективността на бизнеса.

Реинженерингът на бизнес процесите се свързва с радикални промени, водещи до значително подобрение в показатели като разходи, качество и бързина. Основната цел на реинженеринга на бизнес процесите е възприемането на нова ценностна система в компанията, която акцентира върху клиентите, техните нужди и предоставянето на по-висока стойност за потребителя.

Реинжeнерингът на процеси включва препроектиране или преоткриване на подхода на компанията към ежедневните дейности. Той не е обвързан със спецификата на дейността на компаниите и в този смисъл е приложим за всички индустрии, независимо от техния размер, вид и местоположение.

Реинжинерингът на бизнес процесите води до елиминиране на всички дейности, които не носят добавена стойност за компанията или клиентите. Това дава възможност на компанията да подобри ефективността си, да намали разходите от загуби и да постигне по-добро ниво на качество, ефективност и бързина на процесите чрез елиминиране на изчаквания, дължащи се на излишна координация или одобрения.

Основна част от реинженеринга на бизнес процесите е и оптимизацията на организационната структура в компанията с цел по-ясно разпределение на ролите и отговорностите. В много случаи нивата на йерархията в дадена организация са прекалено много и са неясно дефинирани, което се отразява в намалена гъвкавост, трудно вземане на решения и допълнителни разходи. Оптимизирането на структурата води до повишаване на оперативната ефективност, осигуряване на по-голяма гъвкавост при вземане на решения, подобряване на вътрешната комуникация и структурната отчетност.

Реинженерингът на бизнес процеси също така е свързан с разпределението на бизнес дейностите по мултидисциплинарни екипи, съставени от хора с различна експертиза, които работят заедно за постигането на обща цел. Идеята на това разпределение е всеки екип да носи пълна отговорност за процеса, който обслужва. Това улеснява и ускорява вземането на решения, а служителите могат да измерят и подобрят представянето си на база обратната връзка, която получават от колегите в екипа.

Неизменна част от реинженеринга на бизнес процесите трябва да бъде и технологичното обезпечаване на оптимизираните процеси, тъй като ИТ решенията могат да доведат до многократно подобряване на ефективността на процесите. Бизнесът и високите технологии вече са толкова преплетени, че софтуерните решения в днешно време са не просто желателни, а по-скоро задължителни за постигане на дълготраен успех.

Компаниите, които прилагат реинженеринг на процесите, доказано подобряват финансовите и оперативните си показатели като оптимизират тези процеси, които оказват директно влияние върху ефективността на компанията и удовлетвореността на клиентите. Чрез премахване на дейностите без добавена стойност, компаниите елиминират загубите на време и ресурси.

От друга страна, реорганизацията на човешките ресурси в мултифункционални екипи овластява служителите, подобрява потока от информация и намалява възможностите за допускане на грешки. Качеството на предлаганите продукти и услуги се повишава чрез създаване на гладък процес на работа и пораждане на силно чувство за отговорност в служителите.


Статията е подготвена от Некст Консулт – водещата компания за управленско консултиране в България

Коментари по темата: „Повишаване на ефективността чрез реинженеринг на бизнес процесите”

добавете коментар...

  1. cb03ea91

    Благодаря Ви от сърце за статията…

Коментар