Компютърни игри ще помагат на децата с нарушения

Екип от учени и педагози помагат на деца с нарушения и специфични потребности да се адаптират към социалната среда чрез внедряване на компютъризирани технологии.

Деца с нарушения и специфични потребности могат да подобрят двигателните умения и социалните си контакти с помощта на технологии от роботиката и мехатрониката. Методологията се разработва от учени и педагози в рамките на проект по Програма BG09 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, с координатор доц. д-р Анна Лекова – ръководител секция в Института по системно инженерство и роботика – БАН.

Чрез внедряване на компютъризирани технологии за разпознаване на движения на различни части от тялото, избрани компютърни игри могат да се адаптират към потребностите на деца с двигателни и социални нарушения. Например, използване на жестов интерфейс при деца с минимални физически умения на ръцете, а по-общо – развиване на умения за социални контакти между децата чрез споделяне на общо място за игра.

Атрактивността на игри, в които движенията на части от тялото са интерфейс към играта, и достъпността им не само в учебна, но и в семейна среда, ще мотивира и ангажира физическата активност както на хиперактивните деца, така и на тези със заседнал начин на живот, смятат учените.

Проектът цели също разработване на иновативни методологии за структурирани игри за развиване на двигателни и социални умения, при които терапевтът се подпомага от асистиращи компютъризирани и роботизирани технологии. Например, проектиране на интерактивни игри с робот-асистент за социални комуникации чрез имитация в забавна обучителна среда чрез сензори за следене и разпознаване на жестове и реакции.

Играта е важна и фундаментална за развитието на децата, за утвърждаване на тяхната оптимистична нагласа към живота и формиране на жизнерадостен характер. Очаква се от новата методология да се повлияят положително деца и младежи на възраст от 7 до 12 години от два дневни центъра за деца с увреждания.

Коментар