Въвеждат нова ИТ програма в образованието

Общият бюджет на програма „Информационни и комуникационни технологии” е с 3 милиона лева повече тази година

Министерският съвет одобри 11 национални програми за развитие на образованието през 2017 година, които ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. За дофинансиране на предучилищното и училищното образование са предвидени 59,5 млн. лв. при 50,394 млн. лв. през 2016 година. Средствата се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджета на МОН.

Сред утвърдените национални програми са „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ с бюджег 10,23 млн. лв. и новата „Обучение за ИТ кариера“, за която са предвидени 0,27 млн. лв.

Общият бюджет на програма „Информационни и комуникационни технологии” е с 3 милиона лева повече, отколкото през 2016 година. Парите ще се използват за осигуряване на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни методи на обучение в общо 700 училища и детски градини. В поне 100 училища ще се осигури интернет връзка и достъп до облачни образователни услуги.

Новата програма „Обучение за ИТ кариера“ е насочена към професионалните гимназии и профилираните гимназии с паралелки за професионална подготовка, които дават квалификация „Приложен програмист“.

Останалите програми са „Оптимизация на училищната мрежа“ (30,717 млн. лв.), „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ (4,4 млн. лв.), „Роден език и култура зад граница” (1,2 млн. лв.), „Ученически олимпиади и състезания“ (2,983 млн. лв.), „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (4,7 млн. лв.), „Без свободен час“ (2,5 млн. лв.), „Квалификация“ (0,6 млн. лв.), „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ (1,5 млн. лв.) и „Развитие на системата на предучилищното образование“ (0,4 млн. лв.).

От заложените 4,7 млн. лв. по програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 2,4 млн. лв. са за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки чрез оборудване на лаборатории, 1,5 млн. лв. – за модернизиране на професионалното образование, и 800 000 лева – за осигуряване на целодневно обучение на учениците.

Малко повече от половината от предвидените по програмата „Ученически олимпиади и състезания” средства ще бъдат инвестирани в обучение на талантливи ученици, които да участват в олимпиади, а с останалите ще се организира провеждането и участието в национални и международни олимпиади и състезания.

Коментари по темата: „Въвеждат нова ИТ програма в образованието”

добавете коментар...

  1. кольо

    С тези “учебници”, който са като брошура на Майкрософт…

  2. марто

    “за която са предвидени 0,27 млн. лв” ?? :))

Коментар