Половината европейци смятат глобализацията за нещо добро

Близо половината европейци имат позитивно отношение към глобализацията

Справедлив ли е животът в ЕС според европейските граждани? Това е темата на ново проучване на Евробарометър, данни от което бяха публикувани днес от Европейската комисия. Повечето европейски граждани са на мнение, че животът като цяло е справедлив, но те имат опасения по отношение на правосъдието, политическите решения и неравенството в доходите.

Наред с много други въпроси, проучването разглежда и отношението на европейците към глобализацията. Като цяло, близо половината (47%) от европейците са на мнение, че глобализацията е нещо добро, докато 21% застъпват противоположното мнение.

Проучването засяга и темата за миграцията. Според 39% от респондентите, миграцията към тяхната държава е нещо добро, докато 33% не са съгласни с това, сочат резултатите, огласени от Европейската комисия.

По-голямата част от европейците считат, че повечето неща, които се случват в живота им, са справедливи и че те разполагат с равни възможности, за да напреднат в живота. Те обаче не са убедени, че правосъдието и политическите решения се прилагат по равен и еднакъв начин в техните държави, т.е. независимо от социалното положение, богатството и връзките на хората.

Повечето европейци са също така на мнение, че неравенството в доходите е прекалено голямо и че правителствата следва да предприемат мерки за отстраняването му, докато по-малко от половината вярват, че равните възможности и социалното им положение са се подобрили с течение на времето.

Над половината от респондентите (58%) са на мнение, че хората имат равни възможности, за да напреднат в живота. Зад тази цифра обаче се крият съществени разлики между регионите, като в Дания съгласни с твърдението са 81%, а в Гърция – едва 18%.

Респондентите са по-малко оптимистични за справедливостта в специфични области. Едва 39% вярват, че справедливостта винаги надделява над несправедливостта, докато същият процент респонденти не са съгласни с това твърдение.

Още по-песимистичен е фактът, че едва 32% са съгласни, че политическите решения се прилагат по еднакъв начин за всички граждани, а 48% не са на това мнение. Като цяло, хората са по-склонни да възприемат нещата като справедливи, ако са по-добре образовани, по-млади и в по-добро финансово положение.

Според огромна част от респондентите (84%), разликата в доходите е прекалено голяма — от 96% в Португалия и 92% в Германия до 59% в Нидерландия. Във всички държави с изключение на Дания над 60% са съгласни, че правителствата следва да предприемат мерки, за да намалят тази разлика.

Според съответно 98% и 93% от респондентите доброто здраве и качественото образование са съществени или важни за постигането на напредък в живота. Усилената работа и познаването на подходящите хора също се считат за съществени или важни от над 90% от респондентите. За по-маловажни се считат произхождането от богато семейство, наличието на политически връзки, конкретният етнически произход или полът при раждане.

По-малко от половината от респондентите (46%) считат, че възможностите за напредък в живота са по-равни в сравнение с тези отпреди 30 години, като над 70% от респондентите в Малта, Финландия и Ирландия са съгласни с това твърдение, а в Хърватия, Франция и Гърция техният брой е под 25%.

Коментар