Интернет и телефонните услуги най-проблематични в ЕС

Европейците все още нямат достатъчно доверие в услугите, съгласно индекса за развитие на пазарите на дребно от 2018 г.

Само 53% от европейците вярват, че предприятията в секторите на услугите спазват правилата за потребителите, според новото издание на индекса за развитие на пазарите на дребно, огласен от Европейската комисия. При стоките този процент е едва малко по-висок — 59%.

Доверието на потребителите не се е повишило в сравнение с индекса от 2016 г. Според анкетираните в повечето държави – членки на ЕС, особено проблемни области остават далекосъобщенията, финансовите и комуналните услуги – вода, газ, електроенергия, пощенски услуги.

През последните две години най-много са се подобрили ипотеките, водоснабдяването, услугите по газоснабдяване и по електроснабдяване, но същевременно това остават (с изключение на газоснабдяването) и пазарите, към които има най-малко доверие.

Пазарите в Западна Европа продължават да функционират по-добре за потребителите, макар че и тази година, изчислено средно, най-голямото подобрение на резултатите се отчита в Източна Европа. Това показва, че разликата между Изтока и Запада във функционирането на пазарите в полза на потребителите постепенно изчезва.

Услугите по предоставяне на интернет и мобилните телефонни услуги са все още най-проблематичните за потребителите, като през изминалата година съответно 20,3% и 17,5% от тях са се натъкнали на проблеми в тези сектори.

Други области, посочени от поне 10% от потребителите, включват: телевизионни абонаменти, стационарни телефонни услуги, продажби на ИКТ и електронни стоки, железопътен и градски транспорт, автомобили втора употреба, недвижими имоти, пощенски услуги, нови автомобили, автомобили под наем, както и авторемонтни услуги.

Финансовите услуги са секторът, в който потребителите понасят най-големи щети (финансова загуба или загуба на време) в случай на проблеми. Не по-малко от 35% от потребителите, срещнали проблеми при застраховки за дома, ипотеки, заеми и кредити, електро- и водоснабдяване, съобщават за сериозни щети вследствие на това.

Други области, в които потребителите, срещнали проблеми, съобщават за високи щети, са авиокомпаниите, инвестиционните продукти и застраховките на автомобили.

Секторите на недвижимите имоти и автомобилите втора употреба се ползват с най-ниско доверие сред потребителите. Само 38% от потребителите вярват, че доставчиците на услуги в сектора на недвижимите имоти спазват правилата за защита на потребителите, а по отношение на сектора на автомобили втора употреба това са 36% от потребителите.

Комисията предложи през април 2018 г. нов търговски механизъм за потребителите, с който ще се дадат правомощия на квалифицираните органи да подават колективни искове от името на потребителите и ще се въведат по-силни правомощия на органите за защита на потребителите на държавите членки да налагат санкции.

С механизма ще се разшири също така защитата на потребителите, когато пазаруват онлайн, и ясно ще се забранят заблуждаващите потребителите практики, свързани с разлики в качеството на продуктите.

Коментар