Ще изграждаме IoT платформа съвместно с Китай

Научни екипи от България и Китай ще разработят съвместно IoT платформа с общо предназначениe (снимка: Фонд „Научни изследвания”)

Два договора за финансиране на изследователски проекти по Програма за научно и технологично сътрудничество между България и Китай бяха подписани днес в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, съобщиха от Фонд „Научни изследвания” (ФНИ).

Одобрен за финансиране е проектът „Разработване на многосервизна облачно-базирана IoT оперативна платформа с общо предназначение (EMULSION)”, в рамките на който ще бъдат създадени интелигентни системи за контрол на качеството на въздуха (AQI) и за повсеместно здравеопазване (uHealth). Вторият проект е свързан с устойчивото управление на „неприятели и болести в ябълкови градини”.

Основната научно-изследователска дейност по първия проект ще бъде насочена към разработване на платформа от ново поколение (от хоризонтален тип) в областта на „интернет на нещата” (IoT) заедно с нови модели и техники за ефективно предоставяне на услуги главно в IoT подобластите „интелигентно опазване на околната среда” и „интелигентно здравеопазване”.

Платформата ще бъде в състояние да предоставя силно контекстуализирани и персонализирани услуги, достъпни чрез всякакъв тип мобилни устройства през хетерогенни по вид безжични мрежи – по всяко време, навсякъде и по най-добрия начин, отчитайки текущия мрежов контекст, контекста на услугата и предпочитанията на потребителите.

Чрез използване на разпределени техники за обработка на големи масиви от данни (в облачна среда), платформата ще конвертира „суровите” сензорни данни, получени от физичния свят и от дейностите на потребителите с услугите, в действителна аналитична информация. Тя ще се използва за про-активно препоръчване на най-добрите инстанции на услуги – например формиране на най-добър маршрут за придвижване с цел избягване на замърсени в момента райони, представляващи риск за здравето.

Ще бъдат разработени също нови компютърни алгоритми, софтуерни решения и мобилни приложения, които да гарантират най-добро качество на възприемане на IoT услуги от страна на потребителите. На базата на платформата ще бъдат проектирани, тествани и демонстрирани две пилотни IoT системи:

Интелигентна система за контрол на качеството на въздуха (AQI), която ще предоставя AQI данни („на живо”), допълнени от прогнозираща измененията информация, като вход към другата пилотна система, заедно със съответно мобилно приложение за планиране на маршрути за пациенти с различни здравословни проблеми с минимален риск за тяхното здраве.

Интелигентна система за повсеместно здравеопазване (uHealth), целта на която е да предостави здравни услуги на различни категории пациенти.

Коментар