Пловдивски университет обяви нова софтуерна магистратура

Все повече възможности за софтуерно образование се разкриват у нас (снимка: CCO Public Domain)

Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” въвежда от учебната 2019/2020 г. обучение по магистърска програма „Технология на софтуерното производство и внедряване”, съобщи деканът проф. д-р Антон Илиев.

Програмата дава възможност за специализиране в използването на съвременни технологии за управление на процесите в софтуерната разработка и внедряване. В нея се набляга на разпределените софтуерни архитектури, средствата за оркестрация на техните елементи и инструментите за автоматизация на проверки и повторяеми операции в рамките на процеса на софтуерната разработка.

Бъдещите специалисти могат да изберат и някоя от четирите утвърдили се вече магистърски програми по софтуерни технологии, според желаната от тях специализация: графични среди и потребителски интерфейси, мобилни системи и приложения, софтуерни архитектури и средства и системи с изкуствен интелект.

Кандидатите, за които приоритет е кариера в бизнес среда по-скоро с прилагане, а не толкова с разработване на софтуер, или при съчетаване на двете компетентности, могат да постъпят в магистърска програма „Бизнес информационни технологии с английски език”.

Специалистите, които използват математика и информационни технологии в своята работа, често избират да продължат образованието си в магистратура по „Приложна математика”.

Действащите, както и бъдещите учители по математика, информатика и информационни технологии могат да придобият магистърска степен след обучение в програмата „Обучение по математика в училище” или в програмата „Обучение по информатика и информационни технологии в училище”.

Начални учители и учители от прогимназията могат да придобият магистърска степен, която ще им позволи да преподават информационни технологии в началното и средното училище чрез магистратурите: „Обучение по информационни технологии в началното училище” или „Обучение по информационни технологии в прогимназията”.

Допълнителните квалификации „Учител по информатика и информационни технологии” и „Учител по математика” предлагат задочна форма на обучение за придобиване на професионална квалификация „учител” от кандидати с висше образование.

Крайният срок за записване в магистърските програми е 11 ноември 2019 г., но крайният срок за кандидатстване за държавна поръчка e до 12:00 ч. на 9 октомври 2019 г. Указания за кандидатстване са предоставени на сайта на Факултета по математика и информатика в раздел „Кандидатстване”.

Обучението завършва със защита на дипломна работа или с полагане на държавен изпит. Продължителността на обучението е 1 година за кандидатите, завършили бакалавърска специалност от професионалното направление на съответната магистратура, и 2 години за бакалаври от други професионални направления. Освен за платено обучение са предвидени и определен брой места за обучение по държавна поръчка след класиране по успех.

Коментар