ТУ-Габрово откри център за компетентност

На територията на Центъра за компетентност са обособени 14 лаборатории
(снимка: Технически университет – Габрово)

Технически университет – Габрово откри Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии” по проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът включва ремонтиране на сграда и закупуване на оборудване и е на обща стойност 23,5 млн. лв., от които 20 млн. европейско и 3,5 млн национално съфинансиране. ТУ-Габрово е работил по проекта съвместно с още няколко универитета и института.

На територията на Центъра за компетентност са обособени 14 лаборатории, групирани в 4 лабораторни комплекса, според изследванията и дейностите, които ще се осъществяват в тях и покриващи в много голяма степен спектъра на тематичната област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация „Мехатроника и чисти технологии”.

Закупеното технологично оборудване във всички лаборатории възлиза на 4,2 млн. лева. Общата стойност на извършените строително-монтажни работи в ТУ–Габрово е 1,8 млн. лева.

Качествата на оборудването предполагат реализиране на научни и научно-приложни изследвания на учени от партньорските организации, вкл. за нуждите на бизнеса, както и създаване на устойчив модел за прилагане на модерни практики в обучението на студенти и докторанти.

Коментар